రామదాస స్వామి వారి కరుణాష్టకాలు :

 

నమో ఆది బోధాత్మరూపా పరేశా | |

నమో హంస నారాయణా | నిర్జరేశా।

నమో బ్రహ్మదేవా వసిష్ఠ శ్రీరామా |

నమో మారుతీ రామ దాసాభిరామా

|| 1 ||

సీతాకాంతస్మరణ జై జై రామ్ |

శ్రీమత్సద్గురూ సమర్థ రామదాస స్వామి మహారాజ్ కీ జై |

మహారుద్ర హనుమాన్ కీ జై | 

శ్రేష్ఠ గంగాధర స్వామీ మహారాజ్ కీ జై ।

॥జయజయరఘువీర సమర్థ ||

రామదాస స్వామి వారి కరుణాష్టకాలు.

గణాధీశ జోఈశ సర్వాగుణాంచా |

ముళారంభ ఉరంభతో నిర్గుణాచా |

నమూశారదా మూళ చత్వార వాచా |

గమూ పంథ ఆనంత యా రాఘవాచా |

|| 1 ||

దీని తరువాత చదవాల్సిన 1 వ అష్టకము 

 

Thank you for watching and continue follow us on రామదాస స్వామి వారి కరుణాష్టకాలు

 Please watch to రామదాస స్వామి వారి చభీన

Please follow us on YouTube channel

Leave a Reply

error: Content is protected !!