రామదాస స్వామి వారి చభీన:

 

1. శ్రీ ఆత్మారామ ఆరతీ

 

నానాదేహీ దేవ ఏక విరాజె |
నానా నాటక లీలా సుందరు రూప సాజె ॥ నానా తీర్థ క్షేత్రీ అభినవ గతి మాడె
అ గాధ మహిమా పిండ బ్రహ్మాండీ గాదె ॥ 1॥

జయదేవ జయదేవ ఆత్మాయ రామా నిగమాగమ శోధితా న కళె గుణసీమా ॥ ధృ॥

బహురూపి బహుగూణీ బహుతా కాలాంచా। హరిహర బ్రహ్మదిక దేవ సకళాంచా ॥

యుగానా యుగీ ఆత్మారామ ఆముచా ।
దాస మణె మహిమాన బోలవె వాచా ॥ 2 ॥ జయదేవ ॥

2. శ్రీ సమర్థులవారి ఆరతీ

 

శ్లో॥ బ్రహ్మావిష్ణు హరాదిక మానసీధ్యాతీ ॥ దయాళా మానసీ ॥
సురవర కిన్నర నారద తుంబర కీర్తనీ గాతీ । ఆగమ నిగమ శేష స్తవితా మంధలీ మతీ | దయళా మందలీమతీ ॥
తోతూ ఆమ్హా పూర్ణకామా మానవా ప్రతీ ॥ 1॥ జయజయ జయ జయ ఆరతీ శ్రీగురూ స్వామి సమర్థ |

కాయా వాచామనే ప్రాణే ఓవాళిన అతా ॥ ధృ॥
ఋషివర మునివర కవికర జ్ఞానీ తుఝే
స్థాపిలె | దయాళాతుఝే ||
షడదర్శనీ మత్ గుమానీ పంథ చాలిలె ॥ 2 ॥

పరాత్పరా అపరంపరా పార న కళె | దయాళా పార ||
పతీత ప్రాణీ పదా లాగుని కల్యాణ జాలె ॥ 3॥

జయ జయ జయ జయ ఆరతీ శ్రీగురూ స్వామీ సమర్థా |

కాయా వాచామనె ప్రాణ

ఓ వాళిన ఆతా ॥

Thank you for watching రామదాస స్వామి వారి చభీన 

Please watch to Bheema Roopi Maha Rudra Stotra with Telugu lyrics. 

And follow us on YouTube channel

Leave a Reply

error: Content is protected !!