రామదాస స్వామి వారి భజన.

 

సజ్జనగడ నివాస మాఝే రామదాసమాయె, మాఝే రామదాసమాయె | సజ్జనగడ నివాస, సజ్జనగడ నివాస మాఝే రామదాస మాయె ॥

 

(పై భజన చేస్తూ శ్రీరాముల వారి ఎదురుగా ఉన్న శ్రీదాసమారుతి గార్కి కాకడ ఆరతి చేసి, వచ్చి శ్రీరాములవార్కి ముఖ ప్రక్షాలన పదము)

 

కాకడాఝాలా ఆతా ముఖ ప్రక్షాళా। రాఘవా | ముఖ ప్రక్షాళ మధునవనీత శర్కరా ఘెఉని ఆలీ | జనకాచీ బాళా ॥ ధృ॥

 

ఉఠలె శ్రీరామ బైసలె రత్నఖచిత చౌరంగీ | ముఖప్రక్షాళుని టిళా (..) కస్తూరి చందన సర్వాంగీ |

రత్నఖచిత తుళసీచ్యా మాళా ముకూట నవరంగీ ॥ 1 ॥ కాకడ

 

రత్నఖచిత పాత్రాత భక్షిల్యా నవనిత శర్కరా |

తాంబూల ఘేఊని సభే చాలిల్యా ఢాళితి చామరా |

త్యావేళీ బోలతీ సహీవర్ణితి ఆఠరా ॥2॥ కాకడా॥

 

సింహాసని శ్రీరామబైసలె సభా ఘనదాట

ఆనందె జయజయకార గర్జితీ పది ఠే ఉని లల్లాట

శుక సనకాదిక వశిష్ఠ భేటి ఆలెనీలకంఠ ॥3॥ కాకడ

 

హనుమంతాదిక ఉభేరాహిలె జోడోనియాకర |

యాచక ఆలె దానమాగుతీ ధ్యావె సత్వర ||

సఖయా దాసా భక్తీ భజన దేఈ నిరంతర ॥ 4॥ కాకడ

 

Thank you for watching రామదాస స్వామి వారి భజన.

Please watch to Upasana Chandrika

And follow us on YouTube channel

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!