శ్రీరాముల వారి కాకడారతీ:

 

కాకడ ఆరతీ పరమాత్మయా శ్రీ రఘుపతీ || రాజారామ శ్రీరఘుపతీ | జీవా జీవ ప్రకాశ నిజానిజ ఆత్మాజ్యోతి ॥ధృ॥

త్రిగుణ కాకాడ ద్వైతఘృతె తింబిలా | ఉజళలీ నిజాత్మజ్యోతీ తేణప్రకాశ జాహలా ॥ 1॥

కాజళీ నామైన అవఘె తేజ డళమళ || అవనీ నా అంబర అవఘా నిఘోట నిశ్చళ ॥2॥

ఉదయోనా అస్త జేథే బోధ ప్రాతఃకాళీ | రామీరామదాస సహజీ సహజ ఓవాళీ ॥3॥

 

Thank you for watching శ్రీరాముల వారి కాకడారతీ

Please watch to శ్రీ సమర్థుల వారి కాకడహారతీ

And follow us on YouTube channel

 

Summary
Article Name
శ్రీరాముల వారి కాకడారతీ
Description
శ్రీరాముల వారి కాకడారతీ: కాకడ ఆరతీ పరమాత్మయా శ్రీ రఘుపతీ || రాజారామ శ్రీరఘుపతీ | జీవా జీవ ప్రకాశ నిజానిజ ఆత్మాజ్యోతి ॥ధృ॥
Author
Publisher Name
Namo Narayanaya Bhakthi Channel.
Publisher Logo

Leave a Reply

error: Content is protected !!