శ్రీ గురురాయాంచీ భూపాళీ :

 

ఉఠా తుమీ సత్వరగురురాయా | ప్రభాతీ దావా ముఖ కమలా ॥ధృ॥

పహాటె తుమీ భూపాళీ మణతా | ఐకతా హరలీ భవ చింతా ॥

తుమచియా రూపామనీధ్యాతా | మోక్షపద యేఈ మగ హాతా

శరణ మీ నిశిదినీ పదకమలా ॥ ప్రభాతీదావా ||

|| 1 ||

 

ఉఠా తుమీ నిద్రా త్యాగునీ | భక్తహే ఆలెధాంపూనీ॥

ప్రార్థితీ చరణా లాగానీ | కళావళా యేవో హృత్సదనీ ॥

శరణమీ జావూకోణాలా ॥ ప్రభాతీ దావాముఖకమలా ॥2॥

 

తుమ్హీ జరీఝెపన త్యాగాల | సకలహే జగతచి ఝాపేల ॥

అర్చనాస్తవ కేలె సకల | సిద్ధహే గంధహీ పరిమల ॥

తుళస పులె బిలవహీ పూజెలా ॥ ప్రభాతీదావా ||

||3||

 

ఉషోదయీ స్నానాచా నేమ | నాతరీ భోజన త్యాగేనా ||

రమాఈ మాతా కళవళూన। \”గోవిందా\” ఉఠరెమణవున

నిత్య హా నియమి చాలీల ॥ ప్రభాతీ దావా ||4|

 

సిద్ధహే స్నానాస్తవ పాణీ | దేవఘర ఝాలెఝాడునీ ॥

రాంగోళో సురేఖ కాడోని | ఠేవిలే దేవహీ తామాణీ ॥

రమానుజ ప్రార్థిత చరణాలా ॥ ప్రభాతీ దావా || 5 ||

 

||ఉఠాతుమీ సత్వరగురురామా ॥
సద్గురు నాథమహారాజుకీ జై

పదము (1)

 

మాతర్జనక రాజ తనయె | త్రిజగజ్జనని సదయ హృదయె ॥

వినంతీ కరూని చిత్తవళవా | ప్రభులా కీవ మాఝీకళవా ॥ధృ॥

 

మారుతిరామా బలభీమా । ధ్యామజహరిభజనీ ప్రేమా ||

అజీ లక్ష్మణజీ జగజేటీ | కరామజ రామచరణభేటీ || వినంతీ || 1 ||

 

భరతజీ ఎవఢీ కరాసవడీ | ధ్యామజ రామ పదీ ఆవడీ ॥

శత్రుఘునజీ కరా కరుణా | దాఖవా రామరాయ చరణా | వినంతీ 2 ॥

సుగ్రీవజీ భీడ ఖర్చా | కరామజ దాసప్రభూఘరచా ॥

లంకానాథ విభీషణజీ | ద్యాప్రభూపాశి దాదమాఝీ ॥ వినంతీ 3 ॥

అహో అంగద ప్రముఖ భక్త । ధ్యామజ ఆత్మమండళాంత ॥

విట్టల పంత ఉభాదారీ | భికారీ దీనహాకా మరీ ॥ వినంతీ 4 ||

 

పదము (2)

సంతపదా చీ జోడ దేరెహరీ ॥ధృ॥ సంతసమాగమె ఆత్మ సుఖాచా ఉగవె సుందర మోడ ॥ దేరెహరి॥

సఫలహిత కరూనీ పూర్ణమనాచె పురవిత సర్వహికోడ ॥ \’\’॥

అమృత చింతిత హరిభక్తాంచా ॥ శేవట కరసిలగోడ ॥ దేరెహరి॥

సంతపదాచిజోడ్ –

సంస్కృతశ్లోకము :

నాన్యాస్పృహా రఘుపతె హృదయ స్మదీయే సత్యం వదామిచ భవా నాఖిలాంతరాత్మా | భక్తిం ప్రయచ్ఛరఘు పుంగవ నిర్భరాంమె | కామాదిదోష రహితం కురుమానసంచ ॥ 1॥

॥ జయజయ రఘువీర సమర్ధ ॥

 

సంస్కృతశ్లోకము :

నాన్యాస్పృహా రఘుపతె హృదయె స్మదీయె
సత్యం వదామిచ భవా నాఖిలాంతరాత్మా |
భక్తిం ప్రయచ్ఛరఘు పుంగవ నిర్భరాంమె ।
కామాదిదోష రహితం కురుమానసంచ ॥ 1॥

॥ జయజయ రఘువీర సమర్థ ॥

 

Please continue follow to భూపాలీలు.

Thank you for watching శ్రీ గురురాయాంచీ భూపాళీ.

Please watch to Upasana Chandrika

And follow us on YouTube channel

Leave a Reply

error: Content is protected !!