శ్రీ సమర్థుల వారి కాకడహారతీ:

 

ఓవాళా ఓవాళ శ్రీ గురురామదాసరాణా జయగురు రామదాసరాణా | పంచహీ ప్రాణాచా దీపక లావిలాజాణా ॥ధృ॥

తిమిర అజ్ఞాన యోగె ఉళలావా | జ్ఞానదీప ప్రగటలా తేణె ప్రకాశలీజ్యోతీ ॥1॥

సజ్జనగడ నివాస మారేరామ దాసమాయె | పంచహీ ప్రాణాచా దీపక లావిలాపాహె ॥2॥

నిర్గుణ నిరంజన శ్రీ గురురామదాస | సద్గురు రామదాస దర్శన మంగళ ప్రదకళ్యాణాచా కళస ॥ ఓవాళా ॥ ॥3॥

పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయచ దుష్కృతాం | ధర్మసంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగె |

Thank you for watching శ్రీ సమర్థుల వారి కాకడహారతీ

 

Please watch to రామదాస స్వామి వారి చభీన

And follow us on YouTube channel

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!