శ్రీ సమర్థుల వారి భూపాళీలు :

 

ఉఠి ఉఠి బా శ్రీ సద్గురూ | భక్త కామ కల్పతరూ॥
తూ భవసింధూచె తారూ | కరుణా కరూ సమర్థా ॥ ధృ॥

తూ పరెహుని పర | మన బుద్ధి అగోచర ॥
తుఝా వేదాన కళే పాఠ | శిణలా అపార సహస్రఫణీ ॥ 1॥

నరాచా హోతో నారాయణ | ఉత్కట రామదాస్య కరూన ॥
రామదాస హే అభిధాన । కరీ పావన పతీతాసీ ॥2॥

భక్తి జ్ఞాన అంతర్కళా | వైరాగ్యాచా తూ పుతళా ॥
కంప సుటె త్యా కళికాళా | త్వన్నామ దయాళా స్మరతాంచీ ॥ 3॥

సిద్ధ సాధూ సంతసజ్జన | ఇచ్చితి శీఘ్ర తుఝెదర్శన ॥
తయాహెచి లాగలేధ్యాన | కపాట కెవ్హ ఉఘడేల ॥ 4॥

స్వామీ ఉద్ధవజీ కల్యాణ | ఘేఉనీ ఛత్ర చామరెజాణ ||
ఉభే అసతీ కర జోడూన। ఇతరహి జన సోత్కంఠ ॥5॥

గంగా యమునా సరస్వతీ | అంగణీ సంమార్జన కరితీ |
అష్ట మహాసిద్ధి రాబతీ | తూఝా ఝాడితీ దర్బార ॥ 6॥

ఐకుని కరుణావచనె గాఢీ I ఉఠలె సమర్ధ బహుతాంతడీ ॥
సంతదాస కరి కురవండీ నిజదేహీచీ తయావరీ

పదము :

తుమచే పాయీ ఆమ్లీ డోయీ | ఠేవిలే జెహ్హా ||…!!.

అముచె స్వహీత స్వామీ కరనే లాగలే తెంవ్హా ॥ దృ॥

ధాంవె పావె అంతరసాక్షీ | హోసీ దీనబంధూ॥
పాయా. పడతో స్వామీ మాఝా | చుకవీ భవబాధూ ॥ 1॥

భక్తీ భావనేణె జ్ఞాన | వైరాగ్య కాంపీ ॥
కృపాళూ తూహోసీతరి | మజవో సంగా ఘేఈ ॥2॥

బుడతా త్వాకాడీలే | జరి మాగుతీ బుడవీసీ ॥
బ్రీదా బోల లాగె నలాగె | హేతూ జాణసీ ||3||

ఆసన ముద్రా న్యాస | నజాణె దిగ్బంధన ధ్యాన ॥
భూతి శుద్ధి కాంహిచ | నకళె పతీత పావన ॥ 4||

వ్యుత్పతి విధ్యా జప తప | తీర్థే వ్రత నేణె స్వామీ|||
దర్శన మాత్రై తరలో ఐసా | నిశ్చయ కరూ ఆమీ ||5||

తుమచే దర్శన హోతా। కవణా భవ బంధన నాహీ |
ఐసె ప్రచీత చిత్తయేతె | దీన బంధూ పాహీ ||6||
సంశయ వారీ హీనజన తారీ। ఉద్ధవ ఉద్దారా ||
రామదాస స్వామీ సమర్థా | నిజరూప సుఖసారా ॥7॥

॥ తుమచె పాయీ ఆమ్పీడోయీ ॥ ॥ సీతాకాంత స్మరణ జయజయరామ||

 

Thank you for watching శ్రీ సమర్థుల వారి భూపాళీలు.

Please watch to Upasana Chandrika

And follow us on YouTube channel

Leave a Reply

error: Content is protected !!