Anjaneya Sahasranama Stotram :

 

శ్రీఆఞ్జనేయసహస్రనామస్తోత్రం :

Anjaneya Sahasranama Stotram:

 

హనుమత్సహస్రనామస్తోత్రం చ

ఋషయ ఊచుః ।
ఋషే లోహగిరిం ప్రాప్తః సీతావిరహకాతరః ।
భగవాన్ కిం వ్యధాద్రామస్తత్సర్వం బ్రూహి సత్వరమ్ ॥
వాల్మీకిరువాచ ।
మాయామానుష దేహోఽయం దదర్శాగ్రే కపీశ్వరమ్ ।
హనుమన్తం జగత్స్వామీ బాలార్కసమ తేజసమ్ ॥
స సత్వరం సమాగమ్య సాష్టాఙ్గం ప్రణిపత్య చ ।
కృతాఞ్జలిపుటో భూత్వా హనుమాన్ రామమబ్రవీత్ ॥
శ్రీ హనుమానువాచ ।
ధన్యోఽస్మి కృతకృత్యోఽస్మి దృష్ట్వా త్వత్పాదపఙ్కజమ్ ।
యోగినామప్యగమ్యం చ సంసారభయ నాశనమ్ ।
పురుషోత్తమం చ దేవేశం కర్తవ్యం తన్నివేద్యతామ్ ॥

శ్రీ రామచన్ద్రోవాచ ।
జనస్థానం కపిశ్రేష్ఠ కోఽప్యాగత్య విదేహజామ్ ।
హృతవాన్ విప్రసంవేశో మారీచానుగతే మయి ॥
గవేష్యః సామ్ప్రతం వీరః జానకీ హరణే పరః ।
త్వయా గమ్యో న కో దేశస్త్వం చ జ్ఞానవతావరః ॥
సప్తకోటి మహామన్త్రమన్త్రితావయవః ప్రభుః ।
ఋషయ ఉచుః ।
కో మన్త్ర కిఞ్చ తధ్యానం తన్నో బూహి యథార్థతా । యథార్థతః
కథాసుధారసం పీత్వా న తృప్యామః పరంతప ॥ ౧॥
వాల్మీకిరువాచ ।
మన్త్రం హనుమతో విద్ధి భుక్తిముక్తి ప్రదాయకమ్ ।
మహారిష్ట మహాపాప మహాదుఃఖ నివారణమ్ ॥ ౨॥
మన్త్రమ్ ।
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం హనుమతే రామదూతాయ లఙ్కా విధ్వంసనాయ
అఞ్జనీగర్భసమ్భూతాయ శాకినీఢాకినీ విధ్వంసనాయ
కిలికిలి బు బు కారేణ విభీషణాయ హనుమద్దేవాయ
ఓం శ్రీం హ్రీం హ్రౌం హ్రాం హ్రూం ఫట్ స్వాహా ॥

అన్యం హనుమతో మన్త్రం సహస్రం నామసఞ్జ్ఞితమ్ ।
జానన్తు ఋషయః సర్వే మహాదురితనాశనమ్ ॥ ౩॥
యస్య సంస్మరణాత్ సీతాం లబ్ధ్వా రాజ్యమకణ్టకమ్ ।
విభీషణాయ చ దదావాత్మానం లబ్ధవాన్ యథా ॥ ౪॥
ఋషయ ఊచుః
సహస్రనామసన్మన్త్రం దుఃఖాఘౌఘనివారణమ్ ।
వాల్మీకే బ్రూహి నస్తూర్ణం శుశ్రూషామః కథాం పరామ్ ॥
వాల్మీకిరువాచ ।
శృణ్వన్తు ఋషయః సర్వే సహస్రనామకం స్తవమ్ ।
స్తవానాముత్తమం దివ్యం సదర్థస్య ప్రకాశకమ్ ॥

ఓం అస్య శ్రీహనుమత్సహస్రనామస్తోత్ర మన్త్రస్య శ్రీరామచన్ద్రఋషిః ।
అనుష్టుప్ఛన్దః । శ్రీహనుమాన్మహారుద్రో దేవతా ।
హ్రీం శ్రీం హ్రౌం హ్రాం బీజం । శ్రీం ఇతి శక్తిః ।
కిలికిల బు బు కారేణ ఇతి కీలకమ్ ।
లఙ్కావిధ్వంసనేతి కవచమ్ । మమ సర్వోపద్రవశాన్త్యర్థే
మమ సర్వకార్యసిధ్యర్థే జపే వినియోగః ॥
॥ ఋష్యాదిన్యాసః ॥

శ్రీరామచన్ద్రఋషయే నమః శిరసి ।
అనుష్టుప్ఛన్దసే నమః ముఖే ।
శ్రీహనుమాన్మహారుద్ర దేవతాయై నమః హృది ।
హ్రీం శ్రీం హ్రౌం హ్రాం ఇతి బీజాయ నమః గుహ్యే ।
శ్రీం ఇతి శక్తయే నమః పాదయోః ।
కిలికిల బు బు కారేణ ఇతి కీలకాయ నమః నాభౌ ।
లఙ్కావిధ్వంసనేతి కవచాయ నమః బాహుద్వయే ।
మమ సర్వోపద్రవశాన్త్యర్థే మమ సర్వకార్యసిధ్యర్థే
ఇతి వినియోగాయ నమః సర్వాఙ్గే ॥

॥ ఇతి ఋష్యాదిన్యాసః ॥

॥ అథ కరన్యాసః ॥

ఓం ఐం హ్రీం హనుమతే రామదూతాయ అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః ।
ఓం లఙ్కావిధ్వంసనాయ తర్జనీభ్యాం నమః ।
ఓం అఞ్జనీగర్భసమ్భూతాయ మధ్యమాభ్యాం నమః ।
ఓం శాకినీడాకినీవిధ్వంసనాయ అనామికాభ్యాం నమః ।
ఓం కిలికిలి బూ బూ కారేణ విభీషణాయ హనుమద్దేవతాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।
ఓం హ్రీం శ్రీ హ్రౌం హాం హుం ఫట్ స్వాహా కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః ॥

॥ ఇతి కరన్యాసః ॥
॥ అథ హృదయాదిషడఙ్గన్యాసః ॥

ఓం ఐం హ్రీం హనుమతే రామదూతాయ హృదయాయ నమః ।
ఓం లఙ్కావిధ్వంసనాయ శిరసే స్వాహా ।
ఓం అఞ్జనీగర్భసమ్భూతాయ శిఖాయైవషట్ ।
ఓం శాకినీడాకినీవిధ్వంసనాయ కవచాయ హుమ్ ।
ఓం కిలికిలి బూ బూ కారేణ విభీషణాయ హనుమద్దేవతాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
ఓం హ్రీం శ్రీ హ్రౌం హాం హుం ఫట్ స్వాహా అస్త్రాయ ఫట్ ।
॥ ఇతి హృదయాదిషడఙ్గన్యాసః ॥

ధ్యానమ్
ప్రతప్తస్వర్ణవర్ణాభం సంరక్తారుణలోచనమ్ ।
సుగ్రీవాదియుతం ధ్యాయేత్ పీతామ్బరసమావృతమ్ ॥

గోష్పదీకృతవారాశిం పుచ్ఛమస్తకమీశ్వరమ్ ।
జ్ఞానముద్రాం చ బిభ్రాణం సర్వాలఙ్కారభూషితమ్ ॥

వామహస్తసమాకృష్టదశాస్యాననమణ్డలమ్ ।
ఉద్యద్దక్షిణదోర్దణ్డం హనూమన్తం విచిన్తయేత్ ॥

హనూమాన్ శ్రీప్రదో వాయుపుత్రో రుద్రో నయోఽజరః ।
అమృత్యుర్వీరవీరశ్చ గ్రామవాసో జనాశ్రయః ॥ ౧॥

ధనదో నిర్గుణాకారో వీరో నిధిపతిర్మునిః ।
పిఙ్గాక్షో వరదో వాగ్మీ సీతాశోకవినాశనః ॥ ౨॥

శివః శర్వః పరోఽవ్యక్తో వ్యక్తావ్యక్తో ధరాధరః ।
పిఙ్గకేశః పిఙ్గరోమా శ్రుతిగమ్యః సనాతనః ॥ ౩॥

అనాదిర్భగవాన్ దివ్యో విశ్వహేతుర్నరాశ్రయః ।
ఆరోగ్యకర్తా విశ్వేశో విశ్వనాథో హరీశ్వరః ॥ ౪॥

భర్గో రామో రామభక్తః కల్యాణప్రకృతీశ్వరః ।
విశ్వమ్భరో విశ్వమూర్తిర్విశ్వాకారోఽథ విశ్వపః ॥ ౫॥

విశ్వాత్మా విశ్వసేవ్యోఽథ విశ్వో విశ్వధరో రవిః ।
విశ్వచేష్టో విశ్వగమ్యో విశ్వధ్యేయఃకలాధరః ॥ ౬॥

ప్లవఙ్గమః కపిశ్రేష్ఠో జ్యేష్ఠో వేద్యో వనేచరః ।
బాలో వృద్ధో యువా తత్త్వం తత్త్వగమ్యః సఖా హ్యజః ॥ ౭॥

అఞ్జనాసూనురవ్యగ్రో గ్రామస్యాన్తో ధరాధరః ।
భూర్భువఃస్వర్మహర్లోకో జనోలోకస్తపోఽవ్యయః ॥ ౮॥

సత్యమోఙ్కారగమ్యశ్చ ప్రణవో వ్యాపకోఽమలః ।
శివధర్మప్రతిష్ఠాతా రామేష్టః ఫల్గునప్రియః ॥ ౯॥

గోష్పదీకృతవారీశః పూర్ణకామో ధరాపతిః ।
రక్షోఘ్నః పుణ్డరీకాక్షః శరణాగతవత్సలః ॥ ౧౦॥

జానకీప్రాణదాతా చ రక్షఃప్రాణాపహారకః ।
పూర్ణః సత్యః పీతవాసా దివాకరసమప్రభః ॥ ౧౧॥

ద్రోణహర్తా శక్తినేతా శక్తిరాక్షసమారకః ।
అక్షఘ్నో రామదూతశ్చ శాకినీజీవితాహరః ॥ ౧౨॥

బుభూకారహతారాతిర్గర్వపర్వతమర్దనః ।
హేతుస్త్వహేతుః ప్రాంశుశ్చ విశ్వకర్తా జగద్గురుః ॥ ౧౩॥

జగన్నాథో జగన్నేతా జగదీశో జనేశ్వరః ।
జగత్శ్రితో హరిః శ్రీశో గరుడస్మయభఞ్జకః ॥ ౧౪॥

పార్థధ్వజో వాయుపుత్రః సితపుచ్ఛోఽమితప్రభః ।
బ్రహ్మపుచ్ఛః పరబ్రహ్మపుచ్ఛో రామేష్టకారకః ॥ ౧౫॥

సుగ్రీవాదియుతో జ్ఞానీ వానరో వానరేశ్వరః ।
కల్పస్థాయీ చిరఞ్జీవీ ప్రసన్నశ్చ సదాశివః ॥ ౧౬॥

సన్మతిః సద్గతిర్భుక్తిముక్తిదః కీర్తిదాయకః ।
కీర్తిః కీర్తిప్రదశ్చైవ సముద్రః శ్రీప్రదః శివః ॥ ౧౭॥

ఉదధిక్రమణో దేవః సంసారభయనాశనః ।
వాలిబన్ధనకృద్విశ్వజేతా విశ్వప్రతిష్ఠితః ॥ ౧౮॥

లఙ్కారిః కాలపురుషో లఙ్కేశగృహభఞ్జనః ।
భూతావాసో వాసుదేవో వసుస్త్రిభువనేశ్వరః ॥

శ్రీరామరూపః కృష్ణస్తు లఙ్కాప్రాసాదభఞ్జనః ।
కృష్ణః కృష్ణస్తుతః శాన్తః శాన్తిదో విశ్వభావనః ॥ ౨౦॥

విశ్వభోక్తాఽథ మారఘ్నో బ్రహ్మచారీ జితేన్ద్రియః ।
ఊర్ధ్వగో లాఙ్గులీ మాలీ లాఙ్గూలాహతరాక్షసః ॥ ౨౧॥

సమీరతనుజో వీరో వీరమారో జయప్రదః ।
జగన్మఙ్గలదః పుణ్యః పుణ్యశ్రవణకీర్తనః ॥ ౨౨॥

పుణ్యకీర్తిః పుణ్యగీతిర్జగత్పావనపావనః ।
దేవేశోఽమితరోమాఽథ రామభక్తవిధాయకః ॥ ౨౩॥

ధ్యాతా ధ్యేయో జగత్సాక్షీ చేతా చైతన్యవిగ్రహః ।
జ్ఞానదః ప్రాణదః ప్రాణో జగత్ప్రాణః సమీరణః ॥ ౨౪॥

విభీషణప్రియః శూరః పిప్పలాశ్రయసిద్ధిదః ।
సిద్ధః సిద్ధాశ్రయః కాలః కాలభక్షకపూజితః ॥ ౨౫॥

లఙ్కేశనిధనస్థాయీ లఙ్కాదాహక ఈశ్వరః ।
చన్ద్రసూర్యాగ్నినేత్రశ్చ కాలాగ్నిః ప్రలయాన్తకః ॥ ౨౬॥

కపిలః కపిశః పుణ్యరాతిర్ద్వాదశరాశిగః ।
సర్వాశ్రయోఽప్రమేయాత్మా రేవత్యాదినివారకః ॥ ౨౭॥

లక్ష్మణప్రాణదాతా చ సీతాజీవనహేతుకః ।
రామధ్యాయీ హృషీకేశో విష్ణుభక్తో జటీ బలీ ॥ ౨౮॥

దేవారిదర్పహా హోతా ధాతా కర్తా జగత్ప్రభుః ।
నగరగ్రామపాలశ్చ శుద్ధో బుద్ధో నిరన్తరః ॥ ౨౯॥

నిరఞ్జనో నిర్వికల్పో గుణాతీతో భయఙ్కరః ।
హనుమాంశ్చ దురారాధ్యస్తపఃసాధ్యో మహేశ్వరః ॥ ౩౦॥

జానకీఘనశోకోత్థతాపహర్తా పరాశరః ।
వాఙ్మయః సదసద్రూపః కారణం ప్రకృతేః పరః ॥ ౩౧॥

భాగ్యదో నిర్మలో నేతా పుచ్ఛలఙ్కావిదాహకః ।
పుచ్ఛబద్ధో యాతుధానో యాతుధానరిపుప్రియః ॥ ౩౨॥

ఛాయాపహారీ భూతేశో లోకేశః సద్గతిప్రదః ।
ప్లవఙ్గమేశ్వరః క్రోధః క్రోధసంరక్తలోచనః ॥ ౩౩॥

క్రోధహర్తా తాపహర్తా భక్తాభయవరప్రదః ।
భక్తానుకమ్పీ విశ్వేశః పురుహూతః పురన్దరః ॥ ౩౪॥

అగ్నిర్విభావసుర్భాస్వాన్ యమో నిరృతిరేవ చ ।
వరుణో వాయుగతిమాన్ వాయుః కుబేర ఈశ్వరః ॥ ౩౫॥

రవిశ్చన్ద్రః కుజః సౌమ్యో గురుః కావ్యః శనైశ్చరః ।
రాహుః కేతుర్మరుద్దాతా ధాతా హర్తా సమీరజః ॥ ౩౬॥

మశకీకృతదేవారిర్దైత్యారిర్మధూసూదనః ।
కామః కపిః కామపాలః కపిలో విశ్వజీవనః ॥ ౩౭॥

భాగీరథీపదామ్భోజః సేతుబన్ధవిశారదః ।
స్వాహా స్వధా హవిః కవ్యం హవ్యవాహః ప్రకాశకః ॥ ౩౮॥

స్వప్రకాశో మహావీరో మధురోఽమితవిక్రమః ।
ఉడ్డీనోడ్డీనగతిమాన్ సద్గతిః పురుషోత్తమః ॥

జగదాత్మా జగద్యోనిర్జగదన్తో హ్యనన్తరః ।
విపాప్మా నిష్కలఙ్కోఽథ మహాన్ మహదహఙ్కృతిః ॥ ౪౦॥

ఖం వాయుః పృథివీ చాపో వహ్నిర్దిక్ కాల ఏకలః ।
క్షేత్రజ్ఞః క్షేత్రపాలశ్చ పల్వలీకృతసాగరః ॥ ౪౧॥

హిరణ్మయః పురాణశ్చ ఖేచరో భూచరో మనుః ।
హిరణ్యగర్భః సూత్రాత్మా రాజరాజో విశాం పతిః ॥ ౪౨॥

వేదాన్తవేద్య ఉద్గీథో వేదాఙ్గో వేదపారగః ।
ప్రతిగ్రామస్థితః సద్యః స్ఫూర్తిదాతా గుణాకరః ॥ ౪౩॥

నక్షత్రమాలీ భూతాత్మా సురభిః కల్పపాదపః ।
చిన్తామణిర్గుణనిధిః ప్రజాద్వారమనుత్తమః ॥ ౪౪॥

పుణ్యశ్లోకః పురారాతిః మతిమాన్ శర్వరీపతిః ।
కిల్కిలారావసన్త్రస్తభూతప్రేతపిశాచకః ॥ ౪౫॥

ఋణత్రయహరః సూక్ష్మః స్థూలః సర్వగతిః పుమాన్ ।
అపస్మారహరః స్మర్తా శ్రుతిర్గాథా స్మృతిర్మనుః ॥ ౪౬॥

స్వర్గద్వారం ప్రజాద్వారం మోక్షద్వారం యతీశ్వరః ।
నాదరూపం పరం బ్రహ్మ బ్రహ్మ బ్రహ్మపురాతనః ॥ ౪౭॥

ఏకోఽనేకో జనః శుక్లః స్వయఞ్జ్యోతిరనాకులః ।
జ్యోతిర్జ్యోతిరనాదిశ్చ సాత్వికో రాజసస్తమః ॥ ౪౮॥

తమోహర్తా నిరాలమ్బో నిరాకారో గుణాకరః ।
గుణాశ్రయో గుణమయో బృహత్కాయో బృహద్యశాః ॥

బృహద్ధనుర్బృహత్పాదో బృహన్మూర్ధా బృహత్స్వనః ।
బృహత్కర్ణో బృహన్నాసో బృహద్బాహుర్బృహత్తనుః ॥ ౫౦॥

బృహద్గలో బృహత్కాయో బృహత్పుచ్ఛో బృహత్కరః ।
బృహద్గతిర్బృహత్సేవో బృహల్లోకఫలప్రదః ॥ ౫౧॥

బృహద్భక్తిర్బృహద్వాఞ్ఛాఫలదో బృహదీశ్వరః ।
బృహల్లోకనుతో ద్రష్టా విద్యాదాతా జగద్గురుః ॥ ౫౨॥

దేవాచార్యః సత్యవాదీ బ్రహ్మవాదీ కలాధరః ।
సప్తపాతాలగామీ చ మలయాచలసంశ్రయః ॥ ౫౩॥

ఉత్తరాశాస్థితః శ్రీశో దివ్యౌషధివశః ఖగః ।
శాఖామృగః కపీన్ద్రోఽథ పురాణః ప్రాణచఞ్చురః ॥ ౫౪॥

చతురో బ్రాహ్మణో యోగీ యోగిగమ్యః పరోఽవరః ।
అనాదినిధనో వ్యాసో వైకుణ్ఠః పృథివీపతిః ॥ ౫౫॥

అపరాజితో జితారాతిః సదానన్దద ఈశితా ।
గోపాలో గోపతిర్యోద్ధా కలిః స్ఫాలః పరాత్పరః ॥ ౫౬॥

మనోవేగీ సదాయోగీ సంసారభయనాశనః ।
తత్త్వదాతాఽథ తత్త్వజ్ఞస్తత్త్వం తత్త్వప్రకాశకః ॥ ౫౭॥

శుద్ధో బుద్ధో నిత్యయుక్తో భక్తాకారో జగద్రథః ।
ప్రలయోఽమితమాయశ్చ మాయాతీతో విమత్సరః ॥ ౫౮॥

మాయానిర్జితరక్షాశ్చ మాయానిర్మితవిష్టపః ।
మాయాశ్రయశ్చ నిలేర్పో మాయానిర్వర్తకః సుఖీ ॥

సుఖీ(ఖం) సుఖప్రదో నాగో మహేశకృతసంస్తవః ।
మహేశ్వరః సత్యసన్ధః శరభః కలిపావనః ॥ ౬౦॥

రసో రసజ్ఞః సన్మానో రూపం చక్షుః శ్రుతీ రవః ।
ఘ్రాణం గన్ధః స్పర్శనం చ స్పర్శో హిఙ్కారమానగః ॥ ౬౧॥

నేతి నేతీతి గమ్యశ్చ వైకుణ్ఠభజనప్రియః ।
గిరిశో గిరిజాకాన్తో దుర్వాసాః కవిరఙ్గిరాః ॥ ౬౨॥

భృగుర్వసిష్ఠశ్చ్యవనో నారదస్తుమ్బురుర్హరః ।
విశ్వక్షేత్రం విశ్వబీజం విశ్వనేత్రం చ విశ్వపః ॥ ౬౩॥

యాజకో యజమానశ్చ పావకః పితరస్తథా ।
శ్రద్ధా బుద్ధిః క్షమా తన్ద్రా మన్త్రో మన్త్రయితా సురః ॥ ౬౪॥

రాజేన్ద్రో భూపతీ రూఢో మాలీ సంసారసారథిః ।
నిత్యః సమ్పూర్ణకామశ్చ భక్తకామధుగుత్తమః ॥ ౬౫॥

గణపః కేశవో భ్రాతా పితా మాతాఽథ మారుతిః ।
సహస్రమూర్ధా సహస్రాస్యః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ ॥ ౬౬॥

కామజిత్ కామదహనః కామః కామ్యఫలప్రదః ।
ముద్రోపహారీ రక్షోఘ్నః క్షితిభారహరో బలః ॥ ౬౭॥

నఖదంష్ట్రాయుధో విష్ణుభక్తో భక్తాభయప్రదః ।
దర్పహా దర్పదో దంష్ట్రాశతమూర్తిరమూర్తిమాన్ ॥ ౬౮॥

మహానిధిర్మహాభాగో మహాభర్గో మహర్ద్ధిదః ।
మహాకారో మహాయోగీ మహాతేజా మహాద్యుతిః ॥

మహాకర్మా మహానాదో మహామన్త్రో మహామతిః ।
మహాశమో మహోదారో మహాదేవాత్మకో విభుః ॥ ౭౦॥

రుద్రకర్మా క్రూరకర్మా రత్ననాభః కృతాగమః ।
అమ్భోధిలఙ్ఘనః సిద్ధః సత్యధర్మా ప్రమోదనః ॥ ౭౧॥

జితామిత్రో జయః సోమో విజయో వాయువాహనః ।
జీవో ధాతా సహస్రాంశుర్ముకున్దో భూరిదక్షిణః ॥ ౭౨॥

సిద్ధార్థః సిద్ధిదః సిద్ధః సఙ్కల్పః సిద్ధిహేతుకః ।
సప్తపాతాలచరణః సప్తర్షిగణవన్దితః ॥ ౭౩॥

సప్తాబ్ధిలఙ్ఘనో వీరః సప్తద్వీపోరుమణ్డలః ।
సప్తాఙ్గరాజ్యసుఖదః సప్తమాతృనిషేవితః ॥ ౭౪॥

సప్తలోకైకమకుటః సప్తహోత్రః స్వరాశ్రయః ।
సప్తసామోపగీతశ్చ సప్తపాతాలసంశ్రయః ॥ ౭౫॥

సప్తచ్ఛన్దోనిధిః సప్తచ్ఛన్దః సప్తజనాశ్రయః ।
మేధాదః కీర్తిదః శోకహారీ దౌర్భాగ్యనాశనః ॥ ౭౬॥

సర్వవశ్యకరో గర్భదోషహా పుత్రపౌత్రదః ।
ప్రతివాదిముఖస్తమ్భో రుష్టచిత్తప్రసాదనః ॥ ౭౭॥

పరాభిచారశమనో దుఃఖహా బన్ధమోక్షదః ।
నవద్వారపురాధారో నవద్వారనికేతనః ॥ ౭౮॥

నరనారాయణస్తుత్యో నవనాథమహేశ్వరః ।
మేఖలీ కవచీ ఖడ్గీ భ్రాజిష్ణుర్జిష్ణుసారథిః ॥

బహుయోజనవిస్తీర్ణపుచ్ఛః పుచ్ఛహతాసురః ।
దుష్టహన్తా నియమితా పిశాచగ్రహశాతనః ॥ ౮౦॥

బాలగ్రహవినాశీ చ ధర్మనేతా కృపాకరః ।
ఉగ్రకృత్యశ్చోగ్రవేగ ఉగ్రనేత్రః శతక్రతుః ॥ ౮౧॥

శతమన్యుస్తుతః స్తుత్యః స్తుతిః స్తోతా మహాబలః ।
సమగ్రగుణశాలీ చ వ్యగ్రో రక్షోవినాశనః ॥ ౮౨॥

రక్షోఽగ్నిదావో బ్రహ్మేశః శ్రీధరో భక్తవత్సలః ।
మేఘనాదో మేఘరూపో మేఘవృష్టినివారణః ॥ ౮౩॥

మేఘజీవనహేతుశ్చ మేఘశ్యామః పరాత్మకః ।
సమీరతనయో ధాతా తత్త్వవిద్యావిశారదః ॥ ౮౪॥

అమోఘోఽమోఘవృష్టిశ్చాభీష్టదోఽనిష్టనాశనః ।
అర్థోఽనర్థాపహారీ చ సమర్థో రామసేవకః ॥ ౮౫॥

అర్థీ ధన్యోఽసురారాతిః పుణ్డరీకాక్ష ఆత్మభూః ।
సఙ్కర్షణో విశుద్ధాత్మా విద్యారాశిః సురేశ్వరః ॥ ౮౬॥

అచలోద్ధారకో నిత్యః సేతుకృద్రామసారథిః ।
ఆనన్దః పరమానన్దో మత్స్యః కూర్మో నిధిః శయః ॥ ౮౭॥

వరాహో నారసింహశ్చ వామనో జమదగ్నిజః ।
రామః కృష్ణః శివో బుద్ధః కల్కీ రామాశ్రయో హరిః ॥ ౮౮॥

నన్దీ భృఙ్గీ చ చణ్డీ చ గణేశో గణసేవితః ।
కర్మాధ్యక్షః సురారామో విశ్రామో జగతీపతిః ॥

జగన్నాథః కపీశశ్చ సర్వావాసః సదాశ్రయః ।
సుగ్రీవాదిస్తుతో దాన్తః సర్వకర్మా ప్లవఙ్గమః ॥ ౯౦॥

నఖదారితరక్షశ్చ నఖయుద్ధవిశారదః ।
కుశలః సుధనః శేషో వాసుకిస్తక్షకస్తథా ॥ ౯౧॥

స్వర్ణవర్ణో బలాఢ్యశ్చ పురుజేతాఽఘనాశనః ।
కైవల్యదీపః కైవల్యో గరుడః పన్నగో గురుః ॥ ౯౨॥

క్లీక్లీరావహతారాతిగర్వః పర్వతభేదనః ।
వజ్రాఙ్గో వజ్రవక్త్రశ్చ భక్తవజ్రనివారకః ॥ ౯౩॥

నఖాయుధో మణిగ్రీవో జ్వాలామాలీ చ భాస్కరః ।
ప్రౌఢప్రతాపస్తపనో భక్తతాపనివారకః ॥ ౯౪॥

శరణం జీవనం భోక్తా నానాచేష్టోఽథ చఞ్చలః ।
స్వస్థస్త్వస్వాస్థ్యహా దుఃఖశాతనః పవనాత్మజః ॥ ౯౫॥

పవనః పావనః కాన్తో భక్తాఙ్గః సహనో బలః ।
మేఘనాదరిపుర్మేఘనాదసంహృతరాక్షసః ॥ ౯౬॥

క్షరోఽక్షరో వినీతాత్మా వానరేశః సతాఙ్గతిః ।
శ్రీకణ్ఠః శితికణ్ఠశ్చ సహాయః సహనాయకః ॥ ౯౭॥

అస్థూలస్త్వనణుర్భర్గో దేవసంసృతినాశనః ।
అధ్యాత్మవిద్యాసారశ్చాప్యధ్యాత్మకుశలః సుధీః ॥ ౯౮॥

అకల్మషః సత్యహేతుః సత్యదః సత్యగోచరః ।
సత్యగర్భః సత్యరూపః సత్యః సత్యపరాక్రమః ॥ ౯౯॥

అఞ్జనాప్రాణలిఙ్గం చ వాయువంశోద్భవః శ్రుతిః ।
భద్రరూపో రుద్రరూపః సురూపశ్చిత్రరూపధృక్ ॥ ౧౦౦॥

మైనాకవన్దితః సూక్ష్మదర్శనో విజయో జయః ।
క్రాన్తదిఙ్మణ్డలో రుద్రః ప్రకటీకృతవిక్రమః ॥ ౧౦౧॥

కమ్బుకణ్ఠః ప్రసన్నాత్మా హ్రస్వనాసో వృకోదరః ।
లమ్బోష్ఠః కుణ్డలీ చిత్రమాలీ యోగవిదాం వరః ॥ ౧౦౨॥

విపశ్చిత్ కవిరానన్దవిగ్రహోఽనల్పనాశనః ।
ఫాల్గునీసూనురవ్యగ్రో యోగాత్మా యోగతత్పరః ॥ ౧౦౩॥

యోగవిద్యోగకర్తా చ యోగయోనిర్దిగమ్బరః ।
అకారాదిక్షకారాన్తవర్ణనిర్మితవిగ్రహః ॥ ౧౦౪॥

ఉలూఖలముఖః సిద్ధసంస్తుతః పరమేశ్వరః ।
శ్లిష్టజఙ్ఘః శ్లిష్టజానుః శ్లిష్టపాణిః శిఖాధరః ॥ ౧౦౫॥

సుశర్మాఽమితధర్మా చ నారాయణపరాయణః ।
జిష్ణుర్భవిష్ణూ రోచిష్ణుర్గ్రసిష్ణుః స్థాణురేవ చ ॥ ౧౦౬॥

హరీ రుద్రానుకృద్వృక్షకమ్పనో భూమికమ్పనః ।
గుణప్రవాహః సూత్రాత్మా వీతరాగః స్తుతిప్రియః ॥ ౧౦౭॥

నాగకన్యాభయధ్వంసీ కృతపూర్ణః కపాలభృత్ ।
అనుకూలోఽక్షయోఽపాయోఽనపాయో వేదపారగః ॥ ౧౦౮॥

అక్షరః పురుషో లోకనాథస్త్ర్యక్షః ప్రభుర్దృఢః ।
అష్టాఙ్గయోగఫలభూః సత్యసన్ధః పురుష్టుతః ॥ ౧౦౯॥

శ్మశానస్థాననిలయః ప్రేతవిద్రావణక్షమః ।
పఞ్చాక్షరపరః పఞ్చమాతృకో రఞ్జనో ధ్వజః ॥ ౧౧౦॥

యోగినీవృన్దవన్ద్యశ్రీః శత్రుఘ్నోఽనన్తవిక్రమః ।
బ్రహ్మచారీన్ద్రియవపుర్ధృతదణ్డో దశాత్మకః ॥ ౧౧౧॥

అప్రపఞ్చః సదాచారః శూరసేనో విదారకః ।
బుద్ధః ప్రమోద ఆనన్దః సప్తజిహ్వపతిర్ధరః ॥ ౧౧౨॥

నవద్వారపురాధారః ప్రత్యగ్రః సామగాయనః ।
షట్చక్రధామా స్వర్లోకభయహృన్మానదో మదః ॥ ౧౧౩॥

సర్వవశ్యకరః శక్తిరనన్తోఽనన్తమఙ్గలః ।
అష్టమూర్తిధరో నేతా విరూపః స్వరసున్దరః ॥ ౧౧౪॥

ధూమకేతుర్మహాకేతుః సత్యకేతుర్మహారథః ।
నన్దీప్రియః స్వతన్త్రశ్చ మేఖలీ డమరుప్రియః ॥ ౧౧౫॥

లోహితాఙ్గః సమిద్వహ్నిః షడృతుః శర్వ ఈశ్వరః ।
ఫలభుక్ ఫలహస్తశ్చ సర్వకర్మఫలప్రదః ॥ ౧౧౬॥

ధర్మాధ్యక్షో ధర్మఫలో ధర్మో ధర్మప్రదోఽర్థదః ।
పఞ్చవింశతితత్త్వజ్ఞస్తారకో బ్రహ్మతత్పరః ॥ ౧౧౭॥

త్రిమార్గవసతిర్భీమః సర్వదుష్టనిబర్హణః ।
ఊర్జఃస్వామీ జలస్వామీ శూలీ మాలీ నిశాకరః ॥ ౧౧౮॥

రక్తామ్బరధరో రక్తో రక్తమాల్యవిభూషణః ।
వనమాలీ శుభాఙ్గశ్చ శ్వేతః శ్వేతామ్బరో యువా ॥ ౧౧౯॥

జయోఽజేయపరీవారః సహస్రవదనః కవిః ।
శాకినీడాకినీయక్షరక్షోభూతప్రభఞ్జనః ॥ ౧౨౦॥

సద్యోజాతః కామగతిర్జ్ఞానమూర్తిర్యశస్కరః ।
శమ్భుతేజాః సార్వభౌమో విష్ణుభక్తః ప్లవఙ్గమః ॥ ౧౨౧॥

చతుర్ణవతిమన్త్రజ్ఞః పౌలస్త్యబలదర్పహా ।
సర్వలక్ష్మీప్రదః శ్రీమానఙ్గదప్రియవర్ధనః ॥ ౧౨౨॥

స్మృతిబీజం సురేశానః సంసారభయనాశనః ।
ఉత్తమః శ్రీపరీవారః శ్రీభూరుగ్రశ్చ కామధుక్ ॥ ౧౨౩॥

సదాగతిర్మాతరిశ్వా రామపాదాబ్జషట్పదః ।
నీలప్రియో నీలవర్ణో నీలవర్ణప్రియః సుహృత్ ॥ ౧౨౪॥

రామదూతో లోకబన్ధురన్తరాత్మా మనోరమః ।
శ్రీరామధ్యానకృద్వీరః సదా కిమ్పురుషస్తుతః ॥ ౧౨౫॥

రామకార్యాన్తరఙ్గశ్చ శుద్ధిర్గతిరనామయః ।
పుణ్యశ్లోకః పరానన్దః పరేశప్రియసారథిః ॥ ౧౨౬॥

లోకస్వామీ ముక్తిదాతా సర్వకారణకారణః ।
మహాబలో మహావీరః పారావారగతిర్గురుః ॥ ౧౨౭॥

తారకో భగవాంస్త్రాతా స్వస్తిదాతా సుమఙ్గలః ।
సమస్తలోకసాక్షీ చ సమస్తసురవన్దితః ।
సీతాసమేతశ్రీరామపాదసేవాధురన్ధరః ॥ ౧౨౮॥

వాల్మీకిరువాచ
ఇతి నామ్న సహస్రేణ స్తుతో రామేణ వాయుభూః ।
ఉవాచ తం ప్రసన్నాత్మా సంఘాయాత్మానమవ్యయమ్ ॥ ౧౨౯॥

శ్రీ హనుమానువాచ ।
ధ్యానాస్పదమిదం బ్రహ్మ మత్పురః సముపస్థితమ్ ।
స్వామిన్ కృపానిధే రామ జ్ఞాతోఽసి కపినా మయా ॥ ౧౩౦॥
త్వధ్యాన నిరతా లోకాః కిం మాం జపసి సాదరమ్ ।
తవాగమనహేతుశ్చ జ్ఞాతో హ్యత్ర మయాఽనఘ ॥ ౧౩౧॥

కర్తవ్యం మమ కిం రామ తథా బ్రూహి చ రాఘవ ।
ఇతి ప్రచోదితో రామః ప్రహృష్టాత్మేదమబ్రవీత్ ॥ ౧౩౨॥

శ్రీ రామచన్ద్రోవాచ ।
దుర్జయః ఖలు వైదేహీం గృహీత్వా కోఽపి నిర్గతః ।
హత్వా తం నిర్ఘృణం వీరమానయ త్వం కపీశ్వర ॥ ౧౩౩॥
మమ దాస్యం కురు సఖే భవ విశ్వసుఖంకరః ।
తథా కృతే త్వయా వీర మమ కార్యం భవిష్యతి ॥ ౧౩౪॥
ఓమీత్యాజ్ఞాం తు శిరసా గృహీత్వా స కపీశ్వరః।
విధేయం విధివత్తత్ర చకార శిరసా స్వయమ్॥ ౧౩౫॥

ఇదం నామసహస్రం తు యోఽధీతే ప్రత్యహం నరః ।
దుఃఖౌఘో నశ్యతే క్షిప్రం సమ్పత్తిర్వర్ధతే చిరమ్ ।
వశ్యం చతుర్విధం తస్య భవత్యేవ న సంశయః ॥ ౧౩౬॥

రాజానో రాజపుత్రాశ్చ రాజకీయాశ్చ మన్త్రిణః ।
త్రికాలం పఠనాదస్య దృశ్యన్తే చ త్రిపక్షతః ॥ ౧౩౭॥

అశ్వత్థమూలే జపతాం నాస్తి వైరికృతం భయమ్ ।
త్రికాలపఠనాదస్య సిద్ధిః స్యాత్ కరసంస్థితా ॥ ౧౩౮॥

బ్రాహ్మే ముహూర్తే చోత్థాయ ప్రత్యహం యః పఠేన్నరః ।
ఐహికాముష్మికాన్ సోఽపి లభతే నాత్ర సంశయః ॥ ౧౩౯॥

సఙ్గ్రామే సన్నివిష్టానాం వైరివిద్రావణం భవేత్ ।
జ్వరాపస్మారశమనం గుల్మాదివ్యాధివారణమ్ ॥ ౧౪౦॥

సామ్రాజ్యసుఖసమ్పత్తిదాయకం జపతాం నృణామ్ ।
య ఇదం పఠతే నిత్యం పాఠయేద్వా సమాహితః ।
సర్వాన్ కామానవాప్నోతి వాయుపుత్రప్రసాదతః ॥ ౧౪౧॥

॥ శ్రీ ఆఞ్జనేయసహస్రనామస్తోత్రం హనుమత్సహస్రనామస్తోత్రం చ సమ్పూర్ణమ్ ॥

 

Thank you for watching Anjaneya Sahasranama Stotram

 

Please watch to Hanuman navaratna mala stotram.

And follow us on YouTube channel

Leave a Reply

error: Content is protected !!