Ardhanarishwara Stotram Hindi Lyrics :

अर्धनारीश्वर स्तोत्रम :

चाम्पेयगौरार्धा शरीरकायै

कर्पूरगौरार्धा शररकय |

धम्मिल्लकायै । च जटाधराय

नमः शिवाय । च नमः शिवाय || 1 ||

कस्तूरिका कुंकुमचर्चितायै

चितरजःपुंजा विचर्चिताया।

कृतस्मरायै विकृतस्मराय

नमः शिवायै च नमःशिवाय || 2 ||

झणत्क्वणत्कंकणा नूपुरायै

पादब्जराजत्फणिन उपरया ।

हेमंगदायै भुजगन गदया

नमः शिवायै च नमःशिवाय ॥ 3 ॥

विशालनीलोत्पललोचनायै

विकसिपा नकेरुहलोचनाया ।

समेसनयै विषमेक्षणाय

नमः शिवायै च नमः शिवाय || 4 ||

Ardhanarishwara stotram Hindi lyrics

मन्दरमलाकलितलकायै

कपलमलाङ्कितकन्धराय

दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय

नमः शिवायै च नमःशिवाय || 5 ||

अम्भोधरश्यामलकुन्तलायै

ताती त्प्रभातंरजा तधरया ।

निर्लश्वरायै निखिलेश्वराय

नमः शिवायै च नमःशिवाय || 6 ||

प्रपञ्चसृष् ट्युन्मुखला सयकायी

समस्तसा महारकताण्डवाया |

जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे

नमः शिवायै च नमःशिवाय ॥ 7 ॥

प्रदीप्तरत्नोज्ज्वलकुण्डलायै

स्फुरन्महापन्नगभूषणाय ।

शिवान्वितायै च शिवान्विताय

नमः शिवायै च नमःशिवाय ॥ 8 ॥

एतत्पठेदश तकमीश तडम यो भक्त्या सा मान्यो भुवि डलरघजलवी । प्राप्नोति सौभाग्यमनन्तकालम भूयात सदा तस्य समस्तसिद्दिः ॥

इत्ति श्री आदिशंकर भगवत्पदा विरचितम अर्धनारीश्वर स्तोत्रम सम्पूरणम् ।

Thank you for watching Ardhanarishwara Stotram Hindi Lyrics.

Please watch to Sri Ganesha Mangalashtakam Lyrics in Telugu & Hindi.

And follow us on YouTube channel

Leave a Reply

error: Content is protected !!