Song Name: Bhaje Vrajaika Mandanam Samasta Papa Khandanam

Official Name: Krsnastakam

Author: Adi Sankaracarya

Book Name: Brhat Stotra Ratnakara

Language: Sanskrit

 

 

LYRICS:

(1)

bhaje vrajaika-maṇḍanaḿ samasta-pāpa-khaṇḍanaḿ

sva-bhakta-citta-rañjanaḿ sadaiva nanda-nandanam

su-piccha-guccha-mastakaḿ su-nāda-veṇu-hastakam

anańga-rańga-sāgaraḿ namāmi kṛṣṇa-nāgaram

 

(2)

manoja-garva-mocanaḿ viśāla-lola-locanaḿ

vidhūta-gopa-śocanaḿ namāmi padma-locanam

karāravinda-bhūdharaḿ smitāvaloka-sundaraḿ

mahendra-māna-dāraṇaḿ namāmi kṛṣṇa-vāraṇam

 

(3)

kadamba-sūna-kuṇḍalaḿ su-cāru-gaṇḍa-maṇḍalaḿ

vrajāńganaika-vallabhaḿ namāmi kṛṣṇa-durlabham

yaśodayā sa-modayā sa-gopayā sa-nandayā

yutaḿ sukhaika-nāyakam namāmi gopa-nāyakam

 

(4)

sadaiva pāda-pańkajaḿ madīya-mānase nijam

dadhānam uttamālakaḿ namāmi nanda-bālakam

samasta-doṣa-śoṣaṇaḿ samasta-loka-poṣaṇaḿ

samasta-gopa-mānasaḿ namāmi kṛṣṇa-lālasam

 

(5)

bhuvo bharāvatārakaḿ bhavābdhi-karṇadhārakaḿ

yaśomatī-kiśorakaḿ namāmi dugdha-corakam

dṛg-anta-kranta-bhańginaḿ sadā-sadāli-sańginaḿ

dine dine navaḿ navaḿ namāmi nanda-sambhavam

 

(6)

guṇākaraḿ sukhākaraḿ kṛpākaraḿ kṛpāvaraḿ

sura-dviṣan-nikandanaḿ namāmi gopa-nandanam

navīna-gopa-nāgaraḿ navīna-keli-lampaṭaḿ

namāmi megha-sundaraḿ taḍit-prabhā-lasat-paṭam

 

(7)

samasta-gopa-nandanaḿ hṛd-ambujaika-mohanaḿ

namāmi kuñja-madhya-gaḿ prasanna-bhānu-śobhanam

nikāma-kāma-dāyakaḿ dṛg-anta-cāru-sāyakaḿ

rasāla-veṇu-gāyakaḿ namāmi kuñja-nāyakam

 

(8)

vidagdha-gopikā-mano-manojña-talpa-śāyinaḿ

namāmi muñja-kānane pravṛddha-vahni-pāyinam

yadā tadā yathā tathā tathaiva kṛṣṇa-sat-kathā

mayā sadaiva gīyatāḿ tathā kṛpā vidhīyatām

 

(9)

pramāṇikāṣṭaka-dvayaḿ japaty adhītya yaḥ pumān

bhavet sa nanda-nandane bhave bhave su-bhaktimān

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!