కరుణాష్టకాలు 10వ అష్టకం.:

 

||  శ్రీ గిరిధర కృత శ్రీ సమర్ధాష్టకము ॥

 

ఉదాసీన హె జాహలె చిత్త మాఝే |

మనీ వాటతే సర్వ సంసార ఓ ఝే |

ఉటె మానసీ ప్రీతి హె దర్శనాచీ ।

ఘడో భేటి కృష్ణాతిరీ స్వామియాచీ || 1 ||

 

బహు సాల యా వైభవీ చాడనాహీ |

జనీ రాఘవేవీణ తో సీణ పాహీ ||

అసె సోడిలీ ఆస సర్వేజనాచీ ।

ఘడో భేటి కృష్ణాతిరీ స్వామియాచి || 2 ||

 

క్రమేనా ఘరీ ఆవడె రాన చిత్తా ।

అసె వేధలా సర్వహీ జీవ ఆతా |

కరూ సాండీ యా పుత్ర దారాదికాంచీ |

ఘడో భేటి కృష్ణా తిరీ స్వామియాచి || 3 ||

 

మనీ ఏక హె ధాతసె వాటతాహె |

మనీ ఖంతితా కంఠ తో దాటతాహె |

జళె లోటలీ దాటలీ డోళి యాచీ ।

ఘడో భేటి కృష్ణా తిరీ స్వామియాచి || 4 ||

 

జనీ రాతలె మాతెలె కామరంగె |

తయాసీ కదా గోష్టిఆతా ననంగె |

తుటే సంగతీ, సర్వ హీ దుర్జనాచీ ।

ఘడో భేటి కృష్ణా తిరీ స్వామియాచి || 5 ||

 

సఖీ పారఖీ పారఖీ దీసతాతీ |

జనా సారఖీ సారఖీ భాసతాతీ |

మనీ బైసలీ మూర్తి సర్వోత్త మాచీ ।

ఘడో భేటి కృష్ణాతిరీ స్వామియాచి || 6 ||

 

కితీ యేక లౌకిక సాండూని మాగె |

ఫిరావె ప్రభూచ్యా సవే మాగె మాగె |

బహూ ఐకిలీ కీర్తి హె ఉత్తమాచీ ।

ఘడో భేటి కృష్ణాతిరీ స్వామియాచి || 7 ||

 

శుకా సారిఖా చాతకా చక్రవాకా |

చకోరా దృకా జంబుకా ఆణీ కాకా ||

శకునాసి హె శుద్ధిసాంగా ప్రభుచీ ।

ఘడో భేటి కృష్ణా తిరీ స్వామియాచీ || 8 ||

 

మనీ ధ్యాస తైసెచి హె స్వప్న దేఖే |

జనీ సాంగతా బోలతీ సర్వలోకె ।

నసె ఆప్త కోణీ చ మాఝ్యా జివాచీ |

ఘడో భేటి కృష్ణా తిరీ స్వామియాచీ || 9 ||

 

ఉదాసె కసె చిత్త హె వేధిలేంసె

పరాత్రేక హె చిత్త సంభోది లేసె ||

చరిత్రే విచిత్రే బరీగాఉ త్యాంచీ |

ఘడో భేటి కృష్ణాతిరీ స్వామియాచీ || 10 ||

 

మనీ వేధ హా ఖేదసా వాటతోరె |

ఘడినె గడీ కంఠ హ దాటతోరె ||

వివేకె చి హె సాండీ హోతె మనాచీ ।

ఘడో భేటి కృష్ణా తిరీ స్వామియాచీ || 11 ||

 

బసెనాచి మత్తాంతరీ చిత్త మాఝే |

కసె చిత్త హె వేధిలె యోగి రాజే |

కథా కర్తనీ ఆవడె మూర్తి త్యాచీ ।

ఘడో భేటి కృష్ణా తిరీ స్వామియాచీ || 12 ||

 

ధ్వనీ నాద కల్లోళ స్వప్నాత యేతీ |

ఘడీ నె ఘడీ జయజయోకార హోతీ |

మనీ బైసలీ రామనవమీ తయాచీ ||

ఘడో భేటీ కృష్ణా తిరీ స్వామియాచీ || 13 ||

 

మని వాటతే అవచితె స్వామి ఆలే |

రఘువీర సె శబ్ద సర్వత్ర ఝాలె |

ధ్వనీ ఐకిలీ రమ్య శ్లోకాక్షరాంచీ |

ఘడో భేటి కృష్ణా తిరీ స్వామియాచీ || 14 ||

 

హరీ భక్త వీరక్త యేతి తయాతే |

పుసె ఆవడీనె తయా స్వామియాతె ।

మనా సారిఖీ కీర్తనే హోతి త్యాచి |

ఘడో భేటి కృష్ణా తిరీ స్వామియాచీ || 15 ||

 

సమర్థే సుఖే స్వప్న హె దావిలెసె |

శిరీ హస్త ఠేవోని సంబోధిలేసె |

సభామండపీ దాటి హె సజ్జనాచీ ।

ఘడో భేటి కృష్ణాతిరీ స్వామియాచీ || 16 ||

 

అసె కాయ మీ చాళవూ కేవి చిత్తా ।

నిఘో దర్శనా ఏక వేళెచి ఆతా |

అసో కాయసీ లాజ యా లౌకికాంచీ |

ఘడో భేటి కృష్ణాతిరీ స్వామియాచీ || 17 ||

 

భవ స్వర్గ హె తుచ్ఛ వాటె మనాతె ।

కృపె దాఖవీ శీఘ్ర నీరంజనాతె |

కశీ కాయ తీ శుద్ధి సాంగా ప్రభూచీ ।

ఘడో భేటి కృష్ణాతిరీ స్వామియాచీ || 18 ||

 

నిఘా రె నాఘా సర్వ సంసార వాయా |

చలారె చాలా సర్వ విశ్రాంతి ఠాయా |

కరా రె కరా సాండి యా వైభవాచీ ।

ఘడో భేటి కృష్ణాతిరీ స్వామియాచీ || 19 ||

 

ఉదాసీ గిరీ సర్వ ధుండీత గేలె |

తయాలాగి తె స్వామి సంతుష్టఝాలె |

పదే ధూతసె నిత్య కృష్ణాతయాచీ ।

ఘడో భేటి కృష్ణాతిరీ స్వామియాచీ || 20 ||

 

॥ జయ జయ రఘువీర సమర్థ ॥

 II శ్రీమత్ సద్గురు సమర్థ రామదాస స్వామీ మహారాజ్ కీ జయ ॥

 

Thank you for watching కరుణాష్టకాలు 10వ అష్టకం.

 

Please watch to కరుణాష్టకాలు 8వ అష్టకం, 9వ అష్టకం.

And follow us on YouTube channel

Leave a Reply

error: Content is protected !!