Pancha mukhi Hanumath Kavacha stotram telugu lyrics. పంచ ముఖి హనుమత్ కవచ స్తోత్రం.

Pancha mukhi Hanumath Kavacha stotram
॥ శ్రీపఞ్చముఖివీరహనూమత్కవచమ్ ॥

(సుదర్శనసంహితాతః ।)

అస్య శ్రీపఞ్చముఖివీరహనూమత్కవచస్తోత్రమహామన్త్రస్య
బ్రహ్మా ఋషిః । గాయత్రీ ఛన్దః ।
పఞ్చముఖ్యన్తర్గతః శ్రీరామరూపీ పరమాత్మా దేవతా ।
రాం బీజమ్ । మం శక్తిః । చన్ద్ర ఇతి కీలకమ్ ।
పఞ్చముఖ్యన్తర్గత శ్రీరామరూపిపరమాత్మప్రసాదసిద్ధ్యర్థే
మమ సర్వాభీష్టసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ।

రాం అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః ।
రీం తర్జనీభ్యాం నమః ।
రూం మధ్యమాభ్యాం నమః ।
రైం అనామికాభ్యాం నమః ।
రౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।
రః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ।

రాం హృదయాయ నమః ।
రీం శిరసే స్వాహా ।
రూం శిఖాయై వషట్ ।
రైం కవచాయ హుమ్ ।
రౌం నేత్రాభ్యాం వౌషట్ ।
రం అస్త్రాయ ఫట్ । భూర్భువస్సువరోమ్ ॥

(ఇతి దిగ్బన్ధః)

అథ ధ్యానమ్
వన్దే వానరనారసింహఖగరాట్క్రోడాశ్వవక్త్రాన్వితం
దివ్యాలఙ్కరణం త్రిపఞ్చనయనం దేదీప్యమానం రుచా ।
హస్తాబ్జైరసిఖేటపుస్తకసుధాకుమ్భాఙ్కుశాదీన్ హలాన్
ఖట్వాఙ్గం ఫణిభూరుహం దశభుజం సర్వారిదర్పాపహమ్ ॥

ఈశ్వర ఉవాచ
అథ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి శృణు సర్వాఙ్గసున్దరి ।
యత్కృతం దేవదేవేశి ధ్యానం హనుమతః పరమ్ ॥ ౧॥

పఞ్చవక్త్రం మహాభీమం త్రిపఞ్చనయనైర్యుతమ్ ।
బాహుభిర్దశభిర్యుక్తం సర్వకామార్థసిద్ధిదమ్ ॥ ౨॥

పూర్వం తు వానరం వక్త్రం కోటిసూర్యసమప్రభమ్ ।
దంష్ట్రాకరాలవదనం భ్రుకుటీకుటిలేక్షణమ్ ॥ ౩॥

అన్యత్తు దక్షిణం వక్త్రం నారసింహం మహాద్భుతమ్ ।
అత్యుగ్రతేజోజ్వలితం భీషణం భయనాశనమ్ ॥ ౪॥

పశ్చిమం గారుడం వక్త్రం వజ్రకుణ్డం మహాబలమ్ ।
సర్వనాగప్రశమనం విషభూతాదికృన్తనమ్ ॥ ౫॥

ఉత్తరం సౌకరం వక్త్రం కృష్ణం దీప్తం మహోజ్జ్వలమ్ ।
పాతాలసిద్ధివేతాలజ్వరరోగాదికృన్తనమ్ ॥ ౬॥

ఊర్ధ్వం హయాననం ఘోరం దానవాన్తకరం పరమ్ ।
ఏతత్పఞ్చముఖం తస్య ధ్యాయతామభయఙ్కరమ్ ॥

ఖడ్గం త్రిశూలం ఖట్వాఙ్గం పాశాఙ్కుశసుపర్వతమ్ ।
ముష్టిద్రుమగదాభిన్దిపాలజ్ఞానేన సంయుతమ్ ॥ ౮॥

ఏతాన్యాయుధజాలాని ధారయన్తం యజామహే ।
ప్రేతాసనోపవిష్టం తు సర్వాభరణభూషితమ్ ॥ ౯॥

దివ్యమాలామ్బరధరం దివ్యగన్ధానులేపనమ్ ।
సర్వాశ్చర్యమయం దేవమనన్తం విశ్వతోముఖమ్ ॥ ౧౦॥

పఞ్చాస్యమచ్యుతమనేకవిచిత్రవీర్యం
శ్రీశఙ్ఖచక్రరమణీయభుజాగ్రదేశమ్ ।
పీతామ్బరం మకుటకుణ్డలనూపురాఙ్గం
ఉద్యోతితం కపివరం హృది భావయామి ॥ ౧౧॥

మర్కటేశ మహోత్సాహ సర్వశోకవినాశక ।
శత్రూన్ సంహర మాం రక్ష శ్రియం దాపయ మే ప్రభో ॥ ౧౨॥

హరిమర్కటమర్కటమన్త్రమిమం పరిలిఖ్యతి లిఖ్యతి భూమితలే ।
యది నశ్యతి నశ్యతి శత్రుకులం యది ముఞ్చతి ముఞ్చతి వామకరః ॥ ౧౩॥

ఇతి ధ్యానమ్

శ్రీపఞ్చముఖహనుమత్కవచస్తోత్రమహామన్త్రపఠనం కరిష్యే

ఓం హరిమర్కటమహామర్కటాయ ఓం వం వం వం వం వం వం ఫట్ ఫే ఫే స్వాహా ।
ఓం హరిమర్కటమహామర్కటాయ ఓం ఘం ఘం ఘం ఘం ఘం ఘం ఫట్ ఫే ఫే స్వాహా ।
ఓం హరిమర్కటమహామర్కటాయ ఓం ఖేం ఖేం ఖేం ఖేం ఖేం ఖేం ఫట్ ఫే ఫే
మారణాయ స్వాహా ।
ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ ఓం ఠం ఠం ఠం ఠం ఠం ఠం ఫట్ ఫే ఫే
స్తమ్భనాయ స్వాహా ।
ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ ఓం ఓం ఓం ఓం ఓం ఓం ఫట్ ఫే ఫే ఆకర్షణసత్వకాయ స్వాహా ।

ఓం హరిమర్కటమర్కటమన్త్రమిదం
పరిలిఖ్యతి లిఖ్యతి భూమితలే ।
యది నశ్యతి నశ్యతి వామకరే
పరిముఞ్చతి ముఞ్చతి శృఙ్ఖలికా ।
ఓం నమో భగవతే పఞ్చవదనాయ పూర్వే కపిముఖాయ శ్రీవీరహనూమతే
ఓం టం టం టం టం టం టం
సకలశత్రుసంహారాయ హుం ఫట్ ఫే ఫే ఫే ఫే ఫే ఫే స్వాహా ।
ఓం నమో భగవతే శ్రీపఞ్చవదనాయ దక్షిణే
కరాలవదన శ్రీనృసింహముఖాయ
శ్రీవీరహనూమతే ఓం హం హం హం హం హం హం సకల భూతప్రేతదమనాయ
మహాబలాయ హుం ఫట్ ఫే ఫే ఫే ఫే ఫే ఫే స్వాహా ।
ఓం నమో భగవతే పఞ్చవదనాయ పశ్చిమే గరుడముఖాయ
శ్రీవీరహనూమతే ఓం మం మం మం మం మం మం మహారుద్రాయ
సకలరోగవిషపరిహారాయ
హుం ఫట్ ఫే ఫే ఫే ఫే ఫే ఫే స్వాహా ।
ఓం నమో భగవతే పఞ్చవదనాయ ఉత్తరే ఆదివరాహముఖాయ శ్రీవీరహనూమతే
ఓం లం లం లం లం లం లం లక్ష్మణప్రాణదాత్రే లఙ్కాపురీదాహనాయ
సకలసమ్పత్కరాయ పుత్రపౌత్రాద్యభివృద్ధికరాయ ఓం నమః స్వాహా ।
ఓం నమో భగవతే పఞ్చవదనాయ ఊర్ధ్వముఖస్థితహయగ్రీవముఖాయ
శ్రీవీరహనూమతే ఓం రుం రుం రుం రుం రుం రుం రుద్రమూర్తయే సకలలోకవశీకరాయ
వేదవిద్యాస్వరూపిణే । ఓం నమః స్వాహా ।
(ఇతి మూలమన్త్రః । బీజముద్రాః ప్రదర్శయేత్)

ఓం కం ఖం గం ఘం ఙం చం ఛం జం ఝం ఞం టం ఠం డం ఢం ణం
తం థం దం ధం నం పం ఫం బం భం మం యం రం లం వం శం షం సం హం
ళం క్షం స్వాహా । ఇతి దిగ్బన్ధః ।
ఓం నమో భగవతే ఆఞ్జనేయాయ మహాబలాయ హుం ఫట్ ఫే ఫే ఫే ఫే ఫే ఫే స్వాహా ।
ఓం నమో భగవతే శ్రీవీరహనూమతే ప్రబలపరాక్రమాయ ఆక్రాన్తదిఙ్మణ్డలాయ
శోభితాననాయ ధవలీకృతవజ్రదేహాయ జగచ్చిన్తకాయ రుద్రావతారాయ
లఙ్కాపురీదాహనాయ ఉదధిలఙ్ఘనాయ సేతుబన్ధనాయ దశకణ్ఠశిరఃక్రాన్తాయ
సీతాశ్వాసనాయ అనన్తకోటిబ్రహ్మాణ్డనాయకాయ మహాబలాయ వాయుపుత్రాయ
అఞ్జనాదేవీగర్భసమ్భూతాయ శ్రీరామలక్ష్మణానన్దకరాయ కపిసైన్యప్రియకరాయ
సుగ్రీవసహాయకారణకార్యసాధకాయ పర్వతోత్పాటనాయ కుమారబ్రహ్మచారిణే
గమ్భీరశబ్దోదయాయ ॥

(శ్రీరామచన్ద్రదూతాయ ఆఞ్జనేయాయ వాయుపుత్రాయ మహాబలాయ సీతాదుఃఖ-
నివారణాయ లఙ్కాదహనకారణాయ మహాబలప్రచణ్డాయ కోలాహలసకల-
బ్రహ్మాణ్డవిశ్వరూపాయ సప్తసముద్రనిరాలమ్బితాయ పిఙ్గలనయనాయ
అమితవిక్రమాయ సూర్యబిమ్బఫలసేవనాయ దృష్టినిరాలఙ్కృతాయ
అఙ్గదలక్ష్మణమహాకపిసైన్యప్రాణనిర్వాహకాయ దశకణ్ఠవిధ్వంసనాయ
రామేష్టాయ ఫల్గునసఖాయ సీతాసమేతరామచన్ద్రప్రసాదకాయ స్వాహా ।)

ఓం హ్రీం క్లీం సర్వదుష్టగ్రహనివారణాయ సర్వరోగజ్వరోచ్చాటనాయ
శాకినీ-డాకినీవిధ్వంసనాయ ఓం హ్రీం క్లీం హుం ఫట్ ఫే ఫే స్వాహా ।
ఓం నమో భగవతే శ్రీవీరహనూమతే
సర్వభూతజ్వరైకాహిక-ద్వ్యాహిక-త్ర్యాహిక-చాతుర్థిక-సన్తతవిషమజ్వర-
గుప్తజ్వర-శీతజ్వర-మహేశ్వరజ్వర-వైష్ణవజ్వరాదిసర్వజ్వరాన్
ఛిన్ది ఛిన్ది భిన్ది భిన్ది ।
యక్షరాక్షసబ్రహ్మరాక్షసభూతప్రేతపిశాచానుచ్చాటయోచ్చాటయ ॥

ఓం శ్రీం హ్రీం హుం ఫట్ ఫే ఫే స్వాహా ।
ఓం నమో భగవతే శ్రీవీరహనూమతే నమః ।
ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రూం హ్రైం హ్రౌం హ్రః । ఆహ ఆహ । అసై అసై ఏహి ఏహి
ఓం ఓం హోం హోం హుం హుం ఫట్ ఫే ఫే స్వాహా ।
ఓం నమో భగవతే పవనాత్మజాయ డాకినీ-శాకినీ-మోహినీనిఃశేష-
నిరసనాయ సర్వవిషం నిర్విషం కురు కారయ కారయ హుం ఫట్ ఫే ఫే స్వాహా ।
ఓం నమో భగవతే శ్రీవీరహనుమతే
సింహశరభ-శార్దూల-గణ్డభేరుణ్డ-పురుషమృగాణాం
ఓశాతి నిరసనాయ । ???
క్రమనిరసనక్రమణం కురు । సర్వరోగాన్నివారయ నివారయ ఆక్రోశయ ఆక్రోశయ
శత్రూన్మాదభయం ఛిన్ది ఛిన్ది । ఛాదయ ఛాదయ । మారయ మారయ ।
శోషయ శోషయ । మోహయ మోహయ । జ్వాలయ జ్వాలయ । ప్రహారయ ప్రహారయ ।
మమ సర్వరోగాన్ ఛేదయ ఛేదయ । ఓం హ్రీం హుం ఫట్ ఫే ఫే స్వాహా ।
ఓం నమో భగవతే శ్రీవీరహనుమతే సర్వరోగదుష్టగ్రహానుచ్చాటయ ఉచ్చాటయ
పరబలాని క్షోభయ క్షోభయ ।
మమ సర్వకార్యాణి సాధయ సాధయ । శృఙ్ఖలాబన్ధనం మోక్షయ మోక్షయ ।
కారాగృహాదిభ్యో మోచయ మోచయ । శిరఃశూల-కర్ణశూలాక్షిశూల-కుక్షిశూల-
పార్శ్వశూలాది మహారోగాన్ నివారయ నివారయ । నాగపాశానన్త-వాసుకి-
తక్షక-కర్కోటక-కాలగులియకపద్మ-మహాపద్మ-కుముదాచలచర-రాత్రిచర-
దివాచరాదిసర్వవిషం నిర్విషం కురు నిర్విషం కురు । సర్వరోగనివారణం కురు ।
సర్వరాజసభాముఖస్తమ్భనం కురు । స్త్రీజనస్తమ్భనం కురు స్తమ్భనం కురు ।
సర్వభయచోరభయాగ్నిభయప్రశమనం కురు ప్రశమనం కురు ।
సర్వనరయన్త్ర-పరతన్త్ర-పరవిద్యాం ఛేదయ ఛేదయ । సన్త్రాసయ సన్త్రాసయ ।
మమ సర్వవిద్యాం ప్రకటయ ప్రకటయ । పోషయ పోషయ ।
సర్వారిష్టం శమయ శమయ సర్వశత్రూన్ సంహారయ సంహారయ ।
సర్వరోగపిశాచబాధాం నివారయ నివారయ ।
ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రూం హ్రేం ఫట్ ఫే ఫే స్వాహా ।
ఓం నమో భగవతే శ్రీవీరహనూమతే వరప్రసాదకాయ సర్వాభీష్టప్రదాయ
సకలసమ్పత్కరాయ మహారక్షకాయ ఓం జం జం జం జం జం జం
జగజ్జీవనాయ హుం ఫట్ ఫే ఫే ఫే స్వాహా ।

య ఇదం కవచం నిత్యం ప్రపఠేత్ ప్రయతో నరః ।
ఏకవారం పఠేన్నిత్యం సర్వశత్రువినాశనమ్ ।
ద్వివారం తు పఠేన్నిత్యం పుత్రపౌత్రప్రవర్ధనమ్ ॥

త్రివారం యః పఠేన్నిత్యం సర్వసమ్పత్కరం శుభమ్ ।
చతుర్వారం పఠేన్నిత్యం సర్వరోగనివారణమ్ ॥

పఞ్చవారం పఠేన్నిత్యం సర్వశత్రువశీకరమ్ ।
షడ్వారం తు పఠేన్నిత్యం సర్వదేవవశీకరమ్ ॥

సప్తవారం పఠేన్నిత్యం సర్వసౌభాగ్యదాయకమ్ ।
అష్టవారం పఠేన్నిత్యమిష్టకామార్థసిద్ధిదమ్ ॥

నవవారం సప్తకేన సర్వరాజ్యవశీకరమ్ ।
దశవారం చ ప్రజపేత్ త్రైలోక్యజ్ఞానదర్శనమ్ ॥

ఏకాదశం జపిత్వా తు సర్వసిద్ధికరం నృణామ్ ।
త్రిసప్తనవవారం చ రాజభోగం చ సమ్భవేత్ ॥

ద్విసప్తదశవారం తు త్రైలోక్యజ్ఞానదర్శనమ్ ।
దశైకవారం పఠనాదిదం మన్త్రం త్రిసప్తకమ్ ॥

స్వజనైస్తు సమాయుక్తస్త్రైలోక్యవిజయీ భవేత్ ।
కవచస్మరణాదేవ మహాఫలమవాప్నుయాత్ ।

చన్ద్రాభం చరణారవిన్దయుగలం కౌపీనమౌఞ్జీధరం
నాభ్యాం వై కటిసూత్రయుక్తవసనం యజ్ఞోపవీతం శుభమ్ ।
హస్తాభ్యామవలమ్బితాఞ్జలిపుటం హారావలిం కుణ్డలం
బిభ్రద్దీర్ఘశిఖాప్రసన్నవదనం వన్ద్యాఞ్జనేయం భజే ॥

(సుదర్శనసంహితాతః ।)

Thank you for watching Pancha mukhi Hanumath Kavacha stotram telugu lyrics. పంచ ముఖి హనుమత్ కవచ స్తోత్రం.

Leave a Reply

error: Content is protected !!