Sri Rudram Namakam:

శ్రీ రుద్రం నమకమ్:

శ్రీ రుద్ర ప్రశ్నః

కృష్ణ యజుర్వేదీయ తైత్తిరీయ సంహితా
చతుర్థం వైశ్వదేవం కాండమ్ పంచమః ప్రపాఠకః

ఓం నమో భగవతే’ రుద్రాయ ||
నమ’స్తే రుద్ర న్యవ’ తో ఇష’వే నమః’ | నమ’స్తే అస్తు ధన్వ’నే బాహుభ్యా’ముత తే నమః’ | యా  ఇషుః’ శివత’మా శివం భూవ’ తే ధనుః’ | శివా శ’వ్యా’ యా త తయా’ నో రుద్ర మృడయ | యా తే’ రుద్ర శివా నూరఘోరా‌உపా’పకాశినీ | తయా’ నస్తనువా శంత’మయా గిరి’శంతాభిచా’కశీహి | యామిషుం’ గిరిశం హస్తే బిర్ష్యస్త’వే | శివాం గి’రిత్ర తాం కు’రు మా హిగ్‍మ్’సీః పురు’షం జగ’త్| శివే వచ’సా త్వా గిరిశాచ్ఛా’వదామసి | యథా’ నః సర్వమిజ్జగ’దక్ష్మగ్‍మ్ సునా అస’త్ | అధ్య’వోచదధిక్తా ప్ర’మో దైవ్యో’ భిషక్ | అహీగ్’‍శ్చ సర్వాం”ంభంత్సర్వా”శ్చ యాతుధాన్యః’ | సౌ యస్తామ్రో అ’రుణ త భ్రుః సు’ంగళః’ | యే చేమాగ్‍మ్ రుద్రా భితో’ దిక్షు శ్రితాః స’హస్రశో‌உవైషాగ్ హేడ’ ఈమహే | సౌ యో’‌உవసర్ప’తి నీల’గ్రీవో విలో’హితః | తైనం’ గోపా అ’దృన్-నదృ’శన్-నుదహార్యః’ | తైనం విశ్వా’ భూతాని స దృష్టో మృ’డయాతి నః | నమో’ అస్తు నీల’గ్రీవాయ సహస్రాక్షా మీఢుషే” | అథో యే అ’స్య సత్వా’నో‌உహం తేభ్యో’‌உకన్నమః’ | ప్రముం’ ధన్వ’స్-త్వముయోరార్త్ని’ యోర్జ్యామ్ | యాశ్చ తే హస్త ఇష’వః పరా తా భ’గవో వప | త్య ధనుస్త్వగ్‍మ్ సహ’స్రాక్ష శతే’షుధే | నిశీర్య’ ల్యానాం ముఖా’ శివో నః’ సుమనా’ భవ | విజ్యం ధనుః’ కర్దినో విశ’ల్యో బాణ’వాగ్మ్ త | అనే’న్-నస్యేష’వ భుర’స్య నింగథిః’ | యా తే’ హేతిర్-మీ’డుష్ట హస్తే’ భూవ’ తే ధనుః’ | తయా‌உస్మాన్, విశ్వస్-త్వమ’క్ష్మయా పరి’బ్భుజ | నమ’స్తే స్త్వాయుధాయానా’తతాయ ధృష్ణవే” | భాభ్యా’ముత తే నమో’ బాహుభ్యాం త ధన్వ’నే | పరి’ తే ధన్వ’నో హేతిస్మాన్-వృ’ణక్తు విశ్వతః’ | అథో య ఇ’షుధిస్తవారే స్మన్నిధే’హి తమ్ || 1 ||

శంభ’వే నమః’ | నమ’స్తే అస్తు భగవన్-విశ్వేశ్వరాయ’ మహాదేవాయ’ త్ర్యంబకాయ’ త్రిపురాంతకాయ’ త్రికాగ్నికాలాయ’ కాలాగ్నిరుద్రాయ’ నీకంఠాయ’ మృత్యుంయాయ’ సర్వేశ్వ’రాయ’ సదాశివాయ’ శ్రీమన్-మహాదేవా నమః’ ||

మో హిర’ణ్య బాహవే సేనాన్యే’ దిశాం  పత’యే నమో నమో’ వృక్షేభ్యో హరి’కేశేభ్యః పశూనాం పత’యే నమో నమః’ స్పింజ’రా త్విషీ’మతే పథీనాం పత’యే నమో నమో’ బభ్లుశాయ’ వివ్యాధినే‌உన్నా’నాం పత’యే నమో నమో హరి’కేశాయోపవీతినే’ పుష్టానాం పత’యే నమో నమో’ వస్య’ హేత్యై జగ’తాం పత’యే నమో నమో’ రుద్రాయా’తతావినే క్షేత్రా’ణాం పత’యే నమో నమః’ సూతాయాహం’త్యా వనా’నాం పత’యే నమో నమో రోహి’తాయ స్థపత’యే వృక్షాణాం పత’యే నమో నమో’ ంత్రిణే’ వాణిజా కక్షా’ణాం పత’యే నమో నమో’ భుంతయే’ వారివస్కృతా-యౌష’ధీనాం పత’యే నమో నమ’ చ్చైర్-ఘో’షాయాక్రందయ’తే పత్తీనాం పత’యే నమో నమః’ కృత్స్నవీతా ధావ’తే సత్త్వ’నాం పత’యే నమః’ || 2 ||

మః సహ’మానాయ నివ్యాధిన’ ఆవ్యాధినీ’నాం పత’యే నమో నమః’ కకుభాయ’ నింగిణే” స్తేనానాం పత’యే నమో నమో’ నింగిణ’ ఇషుధిమతే’ తస్క’రాణాం పత’యే నమో నమో వంచ’తే పరివంచ’తే స్తాయూనాం పత’యే నమో నమో’ నిచేరవే’ పరిరాయార’ణ్యానాం పత’యే నమో నమః’ సృకావిభ్యో జిఘాగ్‍మ్’సద్భ్యో ముష్ణతాం పత’యే నమో నమో’‌உసిద్భ్యో నక్తంచర’ద్భ్యః ప్రకృంతానాం పత’యే నమో నమ’ ఉష్ణీషినే’ గిరిరాయ’ కులుంచానాం పత’యే నమో న ఇషు’మద్భ్యో ధన్వావిభ్య’శ్చ వో నమో నమ’ ఆతన్-వానేభ్యః’ ప్రతిదధా’నేభ్యశ్చ వో నమో నమ’ చ్ఛ’ద్భ్యో విసృజద్-భ్య’శ్చ వో నమో నమో‌உస్స’ద్భ్యో విద్య’ద్-భ్యశ్చ వో నమో న ఆసీ’నేభ్యః శయా’నేభ్యశ్చ వో నమో నమః’ స్వద్భ్యో జాగ్ర’ద్-భ్యశ్చ వో నమో నస్తిష్ఠ’ద్భ్యో ధావ’ద్-భ్యశ్చ వో నమో నమః’ భాభ్యః’ భాప’తిభ్యశ్చ వో నమో నమో అశ్వేభ్యో‌உశ్వ’పతిభ్యశ్చ వో నమః’ || 3 ||

నమ’ ఆవ్యాధినీ”భ్యో వివిధ్య’ంతీభ్యశ్చ వో నమో న ఉగ’ణాభ్యస్తృగం-తీభ్యశ్చ’ వో నమో నమో’ గృత్సేభ్యో’ గృత్సప’తిభ్యశ్చ వో నమో నమో వ్రాతే”భ్యో వ్రాత’పతిభ్యశ్చ వో నమో నమో’ ణేభ్యో’ ణప’తిభ్యశ్చ వో నమో నమో విరూ’పేభ్యో విశ్వరూ’పేభ్యశ్చ వో నమో నమో’ మద్భ్యః’, క్షుల్లకేభ్య’శ్చ వో నమో నమో’ థిభ్యో‌உరథేభ్య’శ్చ వో నమో నమో రథే”భ్యో రథ’పతిభ్యశ్చ వో నమో నమః’ సేనా”భ్యః సేనానిభ్య’శ్చ వో నమో నమః’, క్షత్తృభ్యః’ సంగ్రహీతృభ్య’శ్చ వో నమో నస్తక్ష’భ్యో రథకారేభ్య’శ్చ వో నమో’ నమః కులా’లేభ్యః ర్మారే”భ్యశ్చ వో నమో నమః’ పుంజిష్టే”భ్యో నిషాదేభ్య’శ్చ వో నమో నమః’ ఇషుకృద్భ్యో’ ధన్వకృద్-భ్య’శ్చ వో నమో నమో’ మృయుభ్యః’ శ్వనిభ్య’శ్చ వో నమో నమః శ్వభ్యః శ్వప’తిభ్యశ్చ వో నమః’ || 4 ||

నమో’ వాయ’ చ రుద్రాయ’  నమః’ ర్వాయ’ చ పశుపత’యే  నమో నీల’గ్రీవాయ చ శితికంఠా’య  నమః’ కర్ధినే’  వ్యు’ప్తకేశాయ  నమః’ సహస్రాక్షాయ’ చ తధ’న్వనే  నమో’ గిరిశాయ’ చ శిపివిష్టాయ’  నమో’ మీఢుష్ట’మా చేషు’మతే  నమో” హ్రస్వాయ’ చ వానాయ’  నమో’ బృతే  వర్షీ’యసే  నమో’ వృద్ధాయ’ చ ంవృధ్వ’నే  నమో అగ్రి’యాయ చ ప్రమాయ’  నమ’ శవే’ చాజిరాయ’  నమః శీఘ్రి’యాయ  శీభ్యా’య  నమ’ ర్మ్యా’య చావస్వన్యా’య  నమః’ స్త్రోస్యా’య  ద్వీప్యా’య చ || 5 ||

నమో” జ్యేష్ఠాయ’ చ కనిష్ఠాయ’  నమః’ పూర్వజాయ’ చాపజాయ’  నమో’ మధ్యమాయ’ చాపల్భాయ’  నమో’ జన్యా’య  బుధ్ని’యాయ  నమః’ సోభ్యా’య చ ప్రతిర్యా’య  నమో యామ్యా’య  క్షేమ్యా’య  నమ’ ఉర్వర్యా’య  ఖల్యా’య  నమః శ్లోక్యా’య చా‌உవసాన్యా’య  నమో వన్యా’య  కక్ష్యా’య  నమః’ శ్రవాయ’ చ ప్రతిశ్రవాయ’  నమ’ శుషే’ణాయ చాశుర’థాయ  నమః శూరా’య చావభిందతే  నమో’ ర్మిణే’ చ వరూధినే’  నమో’ బిల్మినే’ చ కచినే’  నమః’ శ్రుతాయ’ చ శ్రుతసే’నా చ || 6 ||

నమో’ దుందుభ్యా’య చాహన్యా’య  నమో’ ధృష్ణవే’ చ ప్రమృశాయ’  నమో’ దూతాయ’ చ ప్రహి’తాయ  నమో’ నింగిణే’ చేషుధిమతే’  నమ’స్-తీక్ష్ణేష’వే చాయుధినే’  నమః’ స్వాయుధాయ’ చ సుధన్వ’నే  నమః స్రుత్యా’య  పథ్యా’య  నమః’ కాట్యా’య చ నీప్యా’య  నమః సూద్యా’య చ సస్యా’య  నమో’ నాద్యాయ’ చ వైంతాయ’  నమః కూప్యా’య చాట్యా’య  నమో వర్ష్యా’య చార్ష్యాయ’  నమో’ మేఘ్యా’య చ విద్యుత్యా’య  నమ ధ్రియా’య చాప్యా’య  నమో వాత్యా’య  రేష్మి’యాయ  నమో’ వాస్తవ్యా’య చ వాస్తుపాయ’ చ || 7 ||

మః సోమా’య చ రుద్రాయ’  నమ’స్తామ్రాయ’ చారుణాయ’  నమః’ ంగాయ’ చ పశుపత’యే  నమ’ గ్రాయ’ చ భీమాయ’  నమో’ అగ్రేధాయ’ చ దూరేధాయ’  నమో’ ంత్రే  హనీ’యసే  నమో’ వృక్షేభ్యో హరి’కేశేభ్యో నమ’స్తారా నమ’శ్శంభవే’ చ మయోభవే’  నమః’ శంరాయ’ చ మయస్కరాయ’  నమః’ శివాయ’ చ శివత’రాయ  నస్తీర్థ్యా’య  కూల్యా’య  నమః’ పార్యా’య చావార్యా’య  నమః’ ప్రతర’ణాయ చోత్తర’ణాయ  నమ’ ఆతార్యా’య చాలాద్యా’య  నమః శష్ప్యా’య  ఫేన్యా’య  నమః’ సిత్యా’య చ ప్రవాహ్యా’య చ || 8 ||

నమ’ ఇరిణ్యా’య చ ప్రథ్యా’య  నమః’ కిగ్ంశిలాయ’  క్షయ’ణాయ  నమః’ కర్దినే’  పుస్తయే’  నమో గోష్ఠ్యా’య  గృహ్యా’య  నస్-తల్ప్యా’య  గేహ్యా’య  నమః’ కాట్యా’య చ గహ్వరేష్ఠాయ’  నమో” హృయ్యా’య చ నివేష్ప్యా’య  నమః’ పాగ్‍మ్ వ్యా’య చ రస్యా’య  నమః శుష్క్యా’య చ హరిత్యా’య  నమో లోప్యా’య చోప్యా’య  నమ’ ర్మ్యా’య చ సూర్మ్యా’య  నమః’ ర్ణ్యాయ చ పర్ణద్యా’య  నమో’‌உపగురమా’ణాయ చాభిఘ్నతే  నమ’ ఆఖ్ఖితే  ప్రఖ్ఖితే  నమో’ వః కిరికేభ్యో’ దేవానాగ్ం హృద’యేభ్యో నమో’ విక్షీకేభ్యో నమో’ విచిన్వత్-కేభ్యో నమ’ ఆనిర్ తేభ్యో నమ’ ఆమీత్-కేభ్యః’ || 9 ||

ద్రాపే అంధ’సస్పతే దరి’ద్రన్-నీల’లోహిత | షాం పురు’షాణామేషాం ప’శూనాం మా భేర్మా‌உరో మో ఏ’షాం కింనామ’మత్ | యా తే’ రుద్ర శివా నూః శివా విశ్వాహ’భేషజీ | శివా రుద్రస్య’ భేజీ తయా’ నో మృడ జీవసే” || మాగ్‍మ్ రుద్రాయ’ వసే’ కర్దినే” క్షయద్వీ’రా ప్రభ’రామహే తిమ్ | యథా’ నః శమస’ద్ ద్విదే చతు’ష్పదే విశ్వం’ పుష్టం గ్రామే’ స్మిన్ననా’తురమ్ | మృడా నో’ రుద్రోత నో మయ’స్కృధి క్షయద్వీ’రా నమ’సా విధేమ తే | యచ్ఛం  యోశ్చ మను’రాజే పితా తద’శ్యా తవ’ రుద్ర ప్రణీ’తౌ | మా నో’ హాంత’ముత మా నో’ అర్భకం మా  ఉక్ష’ంతముత మా న’ ఉక్షితమ్ | మా నో’‌உవధీః పిరం మోత మాతరం’ ప్రియా మా న’స్తనువో’ రుద్ర రీరిషః | మా న’స్తోకే తన’యే మా  ఆయు’షి మా నో గోషు మా నో అశ్వే’షు రీరిషః | వీరాన్మా నో’ రుద్ర భామితో‌உవ’ధీర్-విష్మ’ంతో నమ’సా విధేమ తే | రాత్తే’ గోఘ్న త పూ’రుఘ్నే క్షయద్వీ’రాయ సుమ్-నస్మే తే’ అస్తు | రక్షా’ చ నో అధి’ చ దేవ బ్రూహ్యథా’ చ నః శర్మ’ యచ్ఛ ద్విబర్హా”ః | స్తుహి శ్రుతం గ’ర్తదం యువా’నం మృగన్న భీమము’పంతుముగ్రమ్ | మృడా జ’రిత్రే రు’ద్ర స్తవా’నో న్యంతే’ స్మన్నివ’పంతు సేనా”ః | పరి’ణో రుద్రస్య’ హేతిర్-వృ’ణక్తు పరి’ త్వేషస్య’ దుర్మతి ర’ఘాయోః | అవ’ స్థిరా ఘవ’ద్-భ్యస్-తనుష్వ మీఢ్-వ’స్తోకా తన’యాయ మృడయ | మీఢు’ష్ట శివ’మత శివో నః’ సుమనా’ భవ | మే వృక్ష ఆయు’ధన్నిధా కృత్తిం వసా’ ఆచ’ పినా’కం బిభ్రదాగ’హి | వికి’రి విలో’హి నమ’స్తే అస్తు భగవః | యాస్తే’ హస్రగ్‍మ్’ హేయోన్యస్మన్-నిపంతు తాః | హస్రా’ణి సహస్రధా బా’హువోస్తవ’ హేతయః’ | తాసామీశా’నో భగవః పరాచీనా ముఖా’ కృధి || 10 ||

హస్రా’ణి సహస్రశో యే రుద్రా అధి భూమ్యా”మ్ | తేషాగ్‍మ్’ సహస్రయోనే‌உవధన్వా’ని తన్మసి | స్మిన్-మ’త్-య’ర్ణవే”‌உంతరి’క్షే వా అధి’ | నీల’గ్రీవాః శితికంఠా”ః ర్వా ధః, క్ష’మారాః | నీల’గ్రీవాః శితింఠా దివగ్‍మ్’ రుద్రా ఉప’శ్రితాః | యే వృక్షేషు’ స్పింజ’రా నీల’గ్రీవా విలో’హితాః | యే భూతానామ్-అధి’పతయో విశిఖాసః’ కర్ది’నః | యే అన్నే’షు వివిధ్య’ంతి పాత్రే’షు పిబ’తో జనాన్’ | యే థాం ప’థిరక్ష’య ఐలబృదా’ వ్యుధః’ | యే తీర్థాని’ ప్రచర’ంతి సృకావ’ంతో నింగిణః’ | య తావ’ంతశ్చ భూయాగ్‍మ్’సశ్చ దిశో’ రుద్రా వి’తస్థిరే | తేషాగ్‍మ్’ సహస్రయోనే‌உవధన్వా’ని తన్మసి | నమో’ రుధ్రేభ్యో యే పృ’థివ్యాం యే”‌உంతరి’క్షే యే దివి యేషాన్నం వాతో’ ర్-మిష’స్-తేభ్యో ద ప్రాచీర్దశ’ దక్షిణా దశ’ ప్రతీచీర్-దశో-దీ’చీర్-దశోర్ధ్వాస్-తేభ్యో నస్తే నో’ మృడయంతు తే యం ద్విష్మో యశ్చ’ నో ద్వేష్టి తం వో జంభే’ దధామి || 11 ||

త్ర్యం’బకం యజామహే సుంధిం పు’ష్టివర్ధ’నమ్ | ర్వారుకమి’ బంధ’నాన్-మృత్యో’ర్-ముక్షీ మా‌உమృతా”త్ | యో రుద్రో గ్నౌ యో ప్సు య ఓష’ధీషు యో రుద్రో విశ్వా భువ’నా వివే తస్మై’ రుద్రా నమో’ అస్తు | తము’ ష్టుహి యః స్విషుః సున్వా యో విశ్వ’స్య క్షయ’తి భేజస్య’ | యక్ష్వా”హే సౌ”మసాయ’ రుద్రం నమో”భిర్-దేవమసు’రం దువస్య | యం మే హస్తో భగ’వాయం మే భగ’వత్తరః | యం మే” విశ్వభే”షజో‌உయగ్‍మ్ శివాభి’మర్శనః | యే తే’ హస్ర’యుతం పాశా మృత్యో మర్త్యా’ హంత’వే | తాన్ ఙ్ఞస్య’ మాయా సర్వానవ’ యజామహే | మృత్యవే స్వాహా’ మృత్యవే స్వాహా” | ప్రాణానాం గ్రంథిరసి రుద్రో మా’ విశాంతకః | తేనాన్నేనా”ప్యాస్వ ||
ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ విష్ణవే మృత్యు’ర్మే పాహి ||

సదాశివోమ్ |

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః

 
Thank you for watching Sri Rudram Namakam
 

Leave a Reply

error: Content is protected !!