Sri Venkateswara Suprabhatham telugu lyrics.:

 

కౌసల్యా సుప్రజారామ! పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే,
ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూలం! కర్తవ్యం దైవమాహ్నికమ్.

ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవింద! ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ!
ఉత్తిష్ఠ కమలాకాంత! త్రైలోక్యం మంగళం కురు.

మాతః! సమస్తజగతాం మధుకైటభారేః
వక్షో విహారిణి! మనోహర దివ్యమూర్తే!
శ్రీస్వామిని! శ్రితజనప్రియదానశీలే!
శ్రీవెంకటేశదయితే! తవ సుప్రభాతమ్.

తవ సుప్రభాతమరవిందలోచనే!
భవతు ప్రసన్న ముఖచంద్రమండలే!
విధిశంకరేంద్ర వనితాభిరర్చితే!
వృషశైలనాథదయితే! దయానిధే!

అత్ర్యాది సప్తఋషయః సముపాస్య సంధ్యామ్
ఆకాశ సింధుకమలాని మనోహరాణి,
ఆదాయ పాదయుగమర్చయితుం ప్రసన్నాః
శేషాద్రిశేఖరవిభో! తవ సుప్రభాతమ్

పంచాననాబ్జ భావషణ్ముఖవాసవాద్యాః
త్రైవిక్రమాధిచరితం విబుధాః స్తువన్తి,
భాషాపతిః పఠతి వాసరశుద్ధి మారాత్
శేషాద్రిశేఖరవిభో ! తవ సుప్రభాతమ్.

ఈషత్ప్ర పుల్లసరసీరుహనారికేళ
పూగద్రుమాది సుమనోహరపాలికానామ్,
ఆవాతి మందమనిలః సహదివ్యగంథైః
శేషాద్రిశేఖరవిభో! తవ సుప్రభాతమ్.

ఉన్మీల్య నేత్రయుగముత్తమ పంజరస్థాః
పాత్రావశిష్ట కదళీఫలపాయసాని,
భుక్త్వా సలీలమథ కేళిశుకాః పఠంతి
శేషాద్రిశేఖరవిభో! తవ సుప్రభాతమ్.

తంత్రీ ప్రకర్షమధురస్వనయా విపంచ్యా
గాయత్యనంత చరితం తవనారదో పాపి,
భాషాసమగ్రసమకృత్కరచారురమ్యం
శేషాద్రిశేఖరవిభో! తవ సుప్రభాతమ్.

భృంగావళీ చ మకరంద రాసానువిద్ధ
ఝుంకారాగీతనినదై స్సహ సేవనాయ,
నిర్యాత్యుపాంతసరసీకమలోదరేభ్యః
శేషాద్రిశేఖరవిభో! తవ సుప్రభాతమ్.

యోషాగణేన వరదద్ని విమాథ్యమానే
ఘోషాలయేషు దధిమంథనతీప్రఘోషాః
రోషాత్ కలిం విదధతే కకుభశ్చ కుంభాః
శేషాద్రిశేఖరవిభో! తవ సుప్రభాతమ్.

పద్మే శమిత్ర శతపత్ర గతాళివర్గాః
హర్తుం శ్రియం కువలయస్య నిజాంగలక్ష్మ్యా
భేరినినాదమివ బిభ్రతి తీవ్రనాదం
శేషాద్రిశేఖరవిభో! తవ సుప్రభాతమ్.

శ్రీమన్నభీష్టవరదాఖిలలోకంబథో!
శ్రీ శ్రీనివాస! జగదేకదయైకసింధో!
శ్రీ దేవతాగృహభుజాంతరదివ్యమూర్తే!
శ్రీ వేంకటాచలపతే! తవ సుప్రభాతమ్.

శ్రీ స్వామిపుష్కరిణికాపాపాప్లవనిర్మలంగాః
శ్రేయోపార్థినో హరవిరించి సనందనాద్యాః,
ద్వారే వసంతి వరవేత్రహతోత్తమాంగాః
శ్రీ వేంకటాచలపతే! తవ సుప్రభాతమ్.

శ్రీశేష శైల గరుడాచలవెంకటాద్రి
నారాయణాద్రి వృషభాద్రి వృషాద్రిముఖ్యామ్,
ఆఖ్యాం త్వదీయవసతే రనిశం వదంతి
శ్రీ వేంకటాచలపతే! తవ సుప్రభాతమ్.

సేవాపరాః శివసురేశకృశానుధర్మ
రక్షోపాంబునాథపవమాన ధనాధినాథాః,
బద్ధాంజలిప్రవిలసన్ నిజశీర్షదేశాః
శ్రీ వేంకటాచలపతే! తవ సుప్రభాతమ్.

ధాటీషు తే విహరాగరాజమృగాధిరాజ
నాగాధిరాజ గజరాజహయాధిరాజాః,
స్వస్వాధికారమహిమాదికమర్థయంతే
శ్రీ వేంకటాచలపతే! తవ సుప్రభాతమ్.

సూర్యేందుభౌమబుధవాకృతికావ్యసౌరి
స్వర్భానుకేతుదివిషత్పరిష త్ప్రదానాః,
త్వదాసదాసచరమావధి దాసదాసాః
శ్రీ వేంకటాచలపతే! తవ సుప్రభాతమ్.

త్వత్పాదధూళిభరితస్ఫురితోత్తమాంగాః
స్వర్గాపవర్గనిరపేక్షనిజాంతరంగాః,
కల్పాగమాకలనయాపాపాకులతాం లభంతే
శ్రీ వేంకటాచలపతే! తవ సుప్రభాతమ్.

త్వద్గోపురాగ్రశిఖరాణి నిరీక్షమాణాః
స్వర్గాపర్గపదవీం పరమాం శ్రయంతః
మర్త్యామనుష్యభువనే మతిమాశ్రయంతే
శ్రీ వేంకటాచలపతే! తవ సుప్రభాతమ్.

శ్రీభూమినాయక దాయాది గుణమృతాభ్దే!
దేవాదిదేవ! జగదేకశరణ్యమూర్తే!
శ్రీమన్ననంతగరుడాదిభిరర్చితాంఘ్రే!
శ్రీ వేంకటాచలపతే! తవ సుప్రభాతమ్.

పద్మనాభ! పురుషోత్తమ! వాసుదేవ!
వైకుంఠ! మాదవ! జనార్దన! చక్రపాణే!
శ్రీవత్సచిహ్న! శరణాగత పారిజాత!
శ్రీ వేంకటాచలపతే! తవ సుప్రభాతమ్.

కుందర్పదర్పహరసుందరిదివ్యమూర్తే!
కాంతాకుచాంబురుహకుట్మలలోలదృష్టే!
కల్యాణనిర్మల గుణాకర దివ్యకీర్తే!
శ్రీ వేంకటాచలపతే! తవ సుప్రభాతమ్.

మీనాకృతే! కమఠ! కోల! నృసింహ! వర్ణిన్!
స్వామిన్! పరశ్వధతపోధన! రామచంద్ర!
శేషాంశరామ! యదునందన! కల్కిరూప!
శ్రీ వేంకటాచలపతే! తవ సుప్రభాతమ్.

ఏలాలవంగఘనసారసుగంధితీర్థం
దివ్యం వియత్సరితి హేమఘటేషు పూర్ణమ్,
ధృత్వాపాద్యవైదికశిఖామణయః ప్రహుష్టా
తిష్టంతి వేంకటపతే! తవ సుప్రభాతమ్.

భాస్వానుదేతి వికచాని సరోరుహాణి
సంపూరయంతి నినదైః కకుభో విహంగాః.
శ్రీవైష్ణవాస్సతతమర్ధిత మంగళాస్తే
ధామాశ్రయంతి తవ వెంకట! సుప్రభాతమ్.

బ్రహ్మా దయస్సురవరా స్సమహర్షయస్తే
సంతస్సనందనముఖస్త్వథ యోగివర్యాః,
ధామాంతికే తవ హి మంగళవస్తుహస్తాః
శ్రీ వేంకటాచలపతే! తవ సుప్రభాతమ్.

లక్ష్మీ నివాస! నిరవద్యగుణైకసేతో!
సంసారసాగరసముత్తరణైకసేతో!
వేదాంతవేద్య! నిజవైభవభక్తభోగ్య
శ్రీ వేంకటాచలపతే! తవ సుప్రభాతమ్.

ఇత్థం వృషాచలపతేరిహసుప్రభాతం
యే మానవాః ప్రతిదినం పరితుం ప్రవృత్తాః
తేషాం ప్రభాతసమయే స్మృతిరంగభాజాం
ప్రజ్ఞాం పరార్థసులభాం పరమాం ప్రసూతే.

ఇతి శ్రీవెంకటేశ్వర సుప్రభాతమ్

THANK YOU FOR WATCHING Sri Venkateswara Suprabhatham telugu lyrics. 

 

PLEASE WATCH TO Sri Vishnu Sahasra Nama Stotram Telugu lyrics. శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రం.

 

AND FOLLOW US ON Facebook

Leave a Reply

error: Content is protected !!