Tag: Jagannath Ashtakam Telugu Lyrics.

Jagannath Ashtakam Lyrics.

Jagannath Ashtakam Lyrics. Jagannath ashtakam lyrics in Telugu:జగన్నాథాష్టకo :కదాచి త్కాళిందీ తటవిపినసంగీతకపరోముదా గోపీనారీ వదనకమలాస్వాదమధుపఃరమాశంభుబ్రహ్మా మరపతిగణేశార్చితపదోజగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే || 1 || భుజే సవ్యే వేణుం శిరసి శిఖిపింఛం కటితటేదుకూలం నేత్రాంతే సహచర కటాక్షం…

error: Content is protected !!