Jagannath Ashtakam Lyrics.

Jagannath ashtakam lyrics in Telugu:
జగన్నాథాష్టకo :
కదాచి త్కాళిందీ తటవిపినసంగీతకపరో
ముదా గోపీనారీ వదనకమలాస్వాదమధుపః
రమాశంభుబ్రహ్మా మరపతిగణేశార్చితపదో
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే || 1 ||

భుజే సవ్యే వేణుం శిరసి శిఖిపింఛం కటితటే
దుకూలం నేత్రాంతే సహచర కటాక్షం విదధతే
సదా శ్రీమద్బృందా వనవసతిలీలాపరిచయో
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే || 2 ||

మహాంభోధేస్తీరే కనకరుచిరే నీలశిఖరే
వసన్ప్రాసాదాంత -స్సహజబలభద్రేణ బలినా
సుభద్రామధ్యస్థ స్సకలసురసేవావసరదో
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే || 3 ||

కథాపారావారా స్సజలజలదశ్రేణిరుచిరో
రమావాణీసౌమ స్సురదమలపద్మోద్భవముఖైః
సురేంద్రై రారాధ్యః శ్రుతిగణశిఖాగీతచరితో
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే || 4 ||

రథారూఢో గచ్ఛ న్పథి మిళఙతభూదేవపటలైః
స్తుతిప్రాదుర్భావం ప్రతిపద ముపాకర్ణ్య సదయః
దయాసింధు ర్భాను స్సకలజగతా సింధుసుతయా
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే || 5 ||

పరబ్రహ్మాపీడః కువలయదళోత్ఫుల్లనయనో
నివాసీ నీలాద్రౌ నిహితచరణోనంతశిరసి
రసానందో రాధా సరసవపురాలింగనసుఖో
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే || 6 ||

న వై ప్రార్థ్యం రాజ్యం న చ కనకితాం భోగవిభవం
న యాచే2 హం రమ్యాం నిఖిలజనకామ్యాం వరవధూం
సదా కాలే కాలే ప్రమథపతినా చీతచరితో
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే || 7 ||

హర త్వం సంసారం ద్రుతతర మసారం సురపతే
హర త్వం పాపానాం వితతి మపరాం యాదవపతే
అహో దీనానాథం నిహిత మచలం నిశ్చితపదం
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే || 8 ||

ఇతి శ్రీమత్ శంకరాచార్య విరచిత జగన్నాథాకష్టకం సంపూర్ణం.

Jagannath ashtakam lyrics in Hindi:

कदाचित् कालिन्दी तट विपिन सङ्गीत तरलो
मुदाभीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपः
रमा शम्भु ब्रह्मामरपति गणेशार्चित पदो
जगन्नाथः स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे ॥1॥

भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे
दुकूलं नेत्रान्ते सहचर-कटाक्षं विदधते ।
सदा श्रीमद्‍-वृन्दावन-वसति-लीला-परिचयो
जगन्नाथः स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ॥2॥

महाम्भोधेस्तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे
वसन् प्रासादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना ।
सुभद्रा मध्यस्थः सकलसुर सेवावसरदो
जगन्नाथः स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ॥3॥

कृपा पारावारः सजल जलद श्रेणिरुचिरो
रमा वाणी रामः स्फुरद् अमल पङ्केरुहमुखः ।
सुरेन्द्रैर् आराध्यः श्रुतिगण शिखा गीत चरितो
जगन्नाथः स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे ॥4॥

रथारूढो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलैः
स्तुति प्रादुर्भावम् प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः ।
दया सिन्धुर्बन्धुः सकल जगतां सिन्धु सुतया
जगन्नाथः स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे ॥5॥

परंब्रह्मापीड़ः कुवलय-दलोत्‍फुल्ल-नयनो
निवासी नीलाद्रौ निहित-चरणोऽनन्त-शिरसि ।
रसानन्दी राधा-सरस-वपुरालिङ्गन-सुखो
जगन्नाथः स्वामी नयन-पथगामी भवतु मे ॥6॥

न वै याचे राज्यं न च कनक माणिक्य विभवं
न याचेऽहं रम्यां सकल जन काम्यां वरवधूम् ।
सदा काले काले प्रमथ पतिना गीतचरितो
जगन्नाथः स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे ॥7॥

हर त्वं संसारं द्रुततरम् असारं सुरपते
हर त्वं पापानां विततिम् अपरां यादवपते ।
अहो दीनेऽनाथे निहित चरणो निश्चितमिदं
जगन्नाथः स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे ॥8॥

जगन्नाथाष्टकं पुन्यं यः पठेत् प्रयतः शुचिः ।
सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति ॥९॥

॥ इति श्रीमत् शंकराचार्यविरचितं जगन्नाथाष्टकं संपूर्णम् ॥

Thank you for watching Jagannathashtakam Telugu Lyrics.

Please watch to Ganapati Atharva Sheersham Telugu Lyrics.:

 

Please watch to YouTube channel

Leave a Reply

error: Content is protected !!