కరుణాష్టకాలు 8వ అష్టకం :

 

తుఝియా వియోగె జీవిత్వ ఆలె ||

శరీర పాంగే బహు దు:ఖ ఝాలె |

ఆజ్ఞాన దారిద్ర మాఝే సరేనా ||

తుజవీణ రామా మజ కంఠవేనా || 1 ||

 

పరతంత్ర జీణె కంఠూ కితీరె |

ఉచ్చాట మాఝే మనీ వాటాతోరె |

లల్లాట రేఖా జపీ పాలటేనా |

తుజవీణ రామా మజ కంఠవేనా || 2 ||

 

జడలీ ఉపాధీ అభిమాన సాధీ |

వివేక నాహీ బహుసాల బాధీ |

స్వామీ వియోగె పళ హీ గమెనా ।

తుజవీణ రామా మజ కంఠవేనా || 3 ||

 

విశ్రాంతి దేహీ అణుమాతృనాహీ |

కుళాభిమానె పడిలో ప్రవాహీ |

స్వహిత మాఝే హోతా దిసే నా ।

తుజవీణ రామా మజ కంఠవేనా || 4 ||

 

విషయీ జనానె మజలాజ వీలె |

ప్రపంచసంగే ఆయుష్య గేలే ||

సమయీ బహూ క్రోధ శాంతి ఘడేనా |

తుజవీణ రామా మజ కంఠవేనా || 5 ||

 

సదృఢ ఝాలీ దెహె బుద్ధి దేహీ |

వైరాగ్య కామ్హీ హోణారనాహీ |

అపూర్ణ కామీ మన హె విటెనా ।

తుజవీణ రామా మజ కంఠవేనా || 6 ||

 

నిరూపణీ హె సదవృత్తి హోతె |

స్థళ త్యాగ హోతాచి సవెచి జాతె |

కాయె కరూరె క్రీయా ఘడేనా |

తుజవీణ రామా మజ కంఠవేనా || 7 ||

 

సంసార సంగె బహు పీడిలోరె |

కారుణ్య సింధూ మజ సోడవీరె ||

కృపా కటాక్షే సాంభాళీ దీనా |

తుజవీణ రామా మజ కంఠవేనా || 8 ||

 

జయజీ దయాళా త్రైలోక్య పాళా |

భవసింధూ హారె మజతారి హెళా |

ధారిష్ట మాజే హృదయీ వసెనా ।

తుజవీణ రామా మజ కంఠవేనా || 9 ||

 

ఆమ్లా అనాథా తూఏక దాతా |

సంసార వెథా చుకవీ సమర్తా ।

దాసా మనీ ఆఠహ వీసరెనా |

తుజవీణ రామా మజ కంఠవేనా || 10 ||

 

॥ జయ జయ రఘువీర సమర్థ ॥

 

9వ అష్టకం

 

వణ వణ విషయాంచె సర్వథా హీ శమెనా ।

అనుదిన మోహ మాయా లాగలీ హీ తుటెనా । ఝడకరి మజ రామ సోడవీ పూర్ణకామా ।

తుజవిణ గుణధామా కోణ రక్షీల ఆమ్హా ॥

॥ జయ జయ రఘువీర సమర్థ ॥

 

Please continue follow to కరుణాష్టకాలు 10వ అష్టకం.

Watch to previous కరుణాష్టకాలు 7వ అష్టకం.

 

Thank you for watching కరుణాష్టకాలు 8వ అష్టకం.

 

Please watch to Upasana Chandrika

And follow us on YouTube channel

 

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!