చామర వృత్త – భీమరూపి 7వ స్తోత్రం.:

 

రుద్రహా సముద్ర దేఖత క్షణీ ఉఠావలా |

సిరాణి చె కిరాణ సజ్జ త్రికుటాసి పావలా |

వాత జాతసె తసాచి స్థూళ దేహ రాహిలా ।

వావరోన వివరోన తో త్రికూట పాహిలా ॥ 1॥

 

హీణ దేవ దీనరూప దేఖతాంచి పావలా |

గడగడీత ఘడఘడీత కడ కడీత కోపలా ।

లాటి కుటి పాడి ఫోడి ఝోడి ఝోడి ఝోడిలా |

దైత్య లోక యెక హాక గర్వ సర్వ మోడిలా ॥ 2 ॥

 

సానరూప తె స్వరూప గుప్త రూప బైసలా |

పుచ్ఛకేత శోధ ఘేత త్రికుటాంత కైసలా |

గడగడీ దిసెచినా బుఝెల కోణ కైసలా |

కళవళీ చళచళీ విశాళ జ్వాళ జైసలా ॥ 3॥

 

కాళ దండ సె ప్రచండ తె వితండ జాతసె |

భార భార రాజ్య భార పుచ్ఛమార హోతసె |

పాడిలె పఛాడిలె రుధిర పూర వాతసె |

దైత్య బోలతీ బళె పలోన కాయ ధ్యాతసె || 4 ||

 

కాళ కూట తె త్రికూట ఘూట ఘూట ఉటిలే | దాట థాట లాట లాట కూట కూట కూటిలె |

ఘోర మార తె సుమార లూట లూట లూటిలె |

చిర్డిలేంచి ఘర్ధిలేంచి పూట పూట పూటిలే ॥ 5॥

 

దాట థాట ఆటఘాట తెకపాట ఘాతలె |సర్వరోధతో నిరోధ థోర దుఃఖ పాతలె |

సైన్యకట త్యాసి కట్ట కర్కరూని బాంధిలె |

థోర ఘాత దేహపాత చర్ఫడీత చెందలే ॥ 6॥

 

వజ్ర పుచ్ఛ త్యాసి తుచ్ఛ మానిలె నిశాచరీ |

సర్వహీ ఖన్ ఖణాట ఊటిలె ఘరోఘరీ ।

పుటేచినా తుటెచినా సమస్త భాగలె కరీ |

లట లటీత కాంపతీ బహుత దాక అంతరీ ॥ 7 ||

 

థోర థోర దూర దూర దాట దాట దాటలే |

కోటే మస్త తంగ బస్త థాట దాట థాటలె |

మందిరీ ఘరోఘరీ అచాట పుచ్చవాడలె |

దైత్య నాశ తో ఘసాస కాట కాట కాటిలె ॥ 8॥

 

హాత పాయ మాన మాజ వోడితె పఛాడితే |

అడచణీత ఆడకూని పీళపెచ కాడితె

లో హదండసె అఖండ రాక్షసాంసి తాడితే |

మూళ డాళ వ్యాళ జాళ దైత్య కూళ నాడితె ॥ 9 ||

 

థోర ధాక హోత హాక త్రికూటాస పూరలే |

ఘోర ఘరీ చళవళీ పుడె ఉదండ ఊరలె |

బైసలె ఉదండ దైత్య తె సభేత ఘూసలె ||

సభా విటంబిలీ బళెచ కోణసె న సూచలె ॥ 10 ॥

 

దేహమాత్ర యెక సూత్ర థోర యంత్ర హాలిలె |

పురోన ఊరలె బళె సభే మధె చీ చాలిలె | రత్నదీప తేలదీప తేజ సర్వకాఢిలే ||

లాటి కూటి ధామధూమ పాడిలె పఛాడిలె ॥ 11॥

 

గుప్తరూప మారుతి దశననాకడె భరె |

ముగుట పాడిలా శిరీ కఠోర వజ్రరో సరే ॥

సభా విటంబిలీ బళెంచి గర్గరీత వావరి |

బలాఢ్యదైత్య మారిలె కఠిన పుచ్ఛ నావరె ॥ 12॥

 

హస్తమార దైత్యమార దండమార హోతసె |

లండతే కలండలె ఉలండెలెచి భండసె |

యెత యెత పుచ్ఛ కెత దైత్య సర్వబోలతీ ||

బళె చి బైసలె భుమీ న బోలతీ న చాలతీ ॥ 13॥

 

స్వప్నహెత సౌఖ్యదేత దైత్య ఘాత భావలా |

రుద్రహా ఉఠావలా కుఢావయాసి పావలా |

జాళిలె త్రికూట నీట ఆపటూని రావణా |

రాక్షసాంసి థోర దు:ఖ ఊసిణె తతక్షణా || 14 ||

 

దీనరూప దేవ సర్వ హాస్యరూప పాహిలె |

కళవళోని అంతరీ రఘోత్త మాసి వాహిలే |

యెక వీర తె సధీర థోర ధీర వాటలా ॥

తోష తోష తో విశేష అంతరీచ దాటలా ॥ 15॥

 

ఉదండ దేవ ఆటిలె తయాంసి భీమ ఆటితో |

రామదూత వాత సూత లాట లాట లాటితో ।

ఊట ఆముచె సమస్త కూట కూట కూటీతో ॥

ధూట ధూట దైత్య త్యాంస లూట లూట లూటితో ॥ 16 ||

 

సమస్త దైత్య ఆళతో బళె త్రికూట జాళితో |పురాంత గోపురె వరీ నిశాచరాంసి వాళితో |

ఉదండ అగ్రలావిలా బహు బలే బలావలా |కడాడిలా ఖడాడిలా గడాడిలా ధడాడిలా ॥ 17 ॥

 

ఉదండ జాళిలో ఘరె కి కితేక భార ఖేచరె |

కిలాళ ధాంవతీ భరె సురాంసి వాటలె బరె |

వితండ దైత్య ధావడీ తయాంస పుచ్చ భోంవడీ |కడకడీ ఖడఖడీ గడగడీ ఘడఘడీ ॥ 18 |

 

బళె చపేట మదిలా ఉదండ దైత్య రాహిలా |తరారిలా ధరారిలా భయంకరూ భరారిలా |

గదగదీ తనూ వితండ సాగరీ సరారిలా |

జానకీస భేటలా ప్రభూకడె ఝరారిలా ॥ 19 ॥

 

కాళసె విశాళ దైత్య త్యాంత యేకలా భరె |

థోర ధాక యెక హక కాళ చక్రవావరి |

శక్తి శోధిలీ బళెంచి భవ్య దేఖిలె ధురె |

వారా సహిత రామదాసభేటలా త్వరె ॥ 20 ॥

 

Thank you for watching చామర వృత్త – భీమరూపి 7వ స్తోత్రం.

Please watch to Upasana Chandrika

And follow us on YouTube channel

Leave a Reply

error: Content is protected !!