సదా సర్వదా యోగతూఝా ఘడావా-శ్లోకము.:

 

సదా సర్వదా యోగతూఝా ఘడావా |

తుఝె కారణీ దేహ మాఝా పడావా ॥

నుపెక్షీ మజ గుణవంతా అనంతా !

రఘునాయకా మగణె హెచీ ఆతా ॥ 1॥

 

సమర్థామనీ సాండీ మాఝీ నసావీ ।

సదా సర్వదా భక్త చింతా అసావీ ॥

ఘడేనా తుఝా యోగహా ప్రాప్తభోటె |

ఉదాసీన హా కాళ కోటేన కంటే ॥2॥

 

సీతాకాంతస్మరణ జయజయరామ॥

 

శ్రీమత్ సద్గురూ సమర్థ రామదాస స్వామీ మహా రాజ్ కి జై ॥

మహారుద్ర హనుమాన్ కీ జై |

శ్రేష్ఠ గంగాధరస్వామి మహారాజుకీ జై ॥

॥ జయ జయ రఘువీర సమర్థ ॥

 

(సజ్జన్డ్ పర్వత చరణాల్లో ప్రవహించెనదీ)

 

Please watch to జ్ఞాన దివాకర ప్రసన్నజాహలా ప్రాతఃకాళ భూపాళీ.

 

And follow us on YouTube channel

Leave a Reply

error: Content is protected !!