భజారామ విశ్రామ యోగేశ్వరాచా శ్లోకములు :

 

భజారామ విశ్రామ యోగేశ్వరాచా |

జపూనేమిలా నేమ గౌరీ హరాచా ॥

స్వయె నీవనీ తాపసీ చంద్రమౌళీ ।

తుమ్హా సోడవీ రామహా అంతకాళీ ॥ 1॥

 

సదా సర్వదా యోగ తూఝా ఘడావా |

తుఝెకారణీ దేహమాఝా పడావా ॥

ఉపెక్షూ నకో గూణవంతా అనంతా |

రఘానాయకా మాగనే హెచి ఆతా ॥ 2 ॥

 

సమర్థా మనీ సాండీ మాఝీ నసావీ ॥

సదా సర్వదా భక్త చింతా అసావీ ॥

ఘడేనా తుఝా యోగహా ప్రాప్త ఖోటె |

ఉదాసీన హా కాళ కోఠిన కంఠే ॥3॥

 

సీతాకాంత స్మరణజయజయరామ

 

శ్రీ మత్సద్గురూ సమర్థరామదాస స్వామీ మహారాజ్ కీ జై

 

మహారుద్రహనుమాన్ కీ జై 

శ్రేష్ఠగంగాధర స్వామి మహారాజ్ కీ జై

|| జయ జయ రఘువీర సమర్థ॥ 

|| శ్రీసత్ గురు నాథ మహారాజుకీ జై ॥

 

Thank you for watching భజారామ విశ్రామ యోగేశ్వరాచా శ్లోకములు

Please watch to Upasana Chandrika

And follow us on YouTube channel

Leave a Reply

error: Content is protected !!