Garuda Gamana tava Telugu lyrics.

 

గరుడ గమన తవ చరణ కమలమివ
మనసిల సతు మమ నిత్యం                      || గరుడ ||
మమ తాపమ పా కురు దేవా
మమ పాపమ పా కురు దే ~ వా                || గరుడ ||

చరణం: 1 
జలజ నయన విధి, నముచి హరణ ముఖ
విబుధ వినుత పద పద్మా                           || 2||
మమ తాపమ పా కురు దేవా
మమ పాపమ పా కురు దే ~ వా                || గరుడ ||

చరణం: 2
భుజగ శయన భవ, మదన  జనక మమ
జనన మరణ భయ హారి                            || 2||
మమ తాపమ పా కురు దేవా
మమ పాపమ పా కురు దే ~ వా                || గరుడ ||

 చరణం: 3
శంఖ చక్ర ధర , దుష్ట దైత్య హర
సర్వ లోక శరణా                                        || 2||
మమ తాపమ పా కురు దేవా
మమ పాపమ పా కురు దే ~ వా                || గరుడ ||

చరణం: 4
అగణిత గుణ గణ , అశరణ శరణద
విదిలిత సురరిపు జాలా                           || 2||

మమ తాపమ పా కురు దేవా
మమ పాపమ పా కురు దే ~ వా                || గరుడ ||

చరణం: 5
భక్త వర్య మిహ , భూరి కరుణయా
పాహి భారతీ తీర్థం                                    || 2||
మమ తాపమ పా కురు దేవా
మమ పాపమ పా కురు దే ~ వా                || గరుడ ||

THANK YOU FOR WATCHING Garuda Gamana tava Telugu lyrics.
AND FOLLOW US ON youtube channel

Leave a Reply

error: Content is protected !!