Kanakadhara Stotram Lyrics in Telugu – కనకధారా స్తోత్రం.:

వందే వందారు మందారమిందిరానంద కందలం అమందానంద సందోహ బంధురం సింధురాననమ్

అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీ భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్ | అంగీకృతాఖిల విభూతిరపాంగలీలా మాంగల్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః || 1 ||

ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః ప్రేమత్రపాప్రణిహితాని గతాగతాని | మాలాదృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలే యా సా మే శ్రియం దిశతు సాగర సంభవా యాః || 2 ||

విశ్వామరేంద్ర పద విభ్రమ దానదక్షమ్ ఆనందహేతురధికం మురవిద్విషో‌உపి | ఈషన్నిషీదతు మయి క్షణమీక్షణార్థం ఇందీవరోదర సహోదరమిందిరా యాః || 3 ||

ఆమీలితాక్షమధిగ్యమ ముదా ముకుందమ్ ఆనందకందమనిమేషమనంగ తంత్రమ్ | ఆకేకరస్థితకనీనికపక్ష్మనేత్రం భూత్యై భవన్మమ భుజంగ శయాంగనా యాః || 4 ||

కాలాంబుదాళి లలితోరసి కైటభారేః ధారాధరే స్ఫురతి యా తటిదంగనేవ | మాతుస్సమస్తజగతాం మహనీయమూర్తిః భద్రాణి మే దిశతు భార్గవనందనా యాః || 5 ||

బాహ్వంతరే మధుజితః శ్రితకౌస్తుభే యా హారావళీవ హరినీలమయీ విభాతి | కామప్రదా భగవతో‌உపి కటాక్షమాలా కళ్యాణమావహతు మే కమలాలయా యాః || 6 ||

ప్రాప్తం పదం ప్రథమతః ఖలు యత్ప్రభావాత్ మాంగల్యభాజి మధుమాథిని మన్మథేన | మయ్యాపతేత్తదిహ మంథరమీక్షణార్థం మందాలసం చ మకరాలయ కన్యకా యాః || 7 ||

దద్యాద్దయాను పవనో ద్రవిణాంబుధారాం అస్మిన్నకించన విహంగ శిశౌ విషణ్ణే | దుష్కర్మఘర్మమపనీయ చిరాయ దూరం నారాయణ ప్రణయినీ నయనాంబువాహః || 8 ||

ఇష్టా విశిష్టమతయోపి యయా దయార్ద్ర దృష్ట్యా త్రివిష్టపపదం సులభం లభంతే | దృష్టిః ప్రహృష్ట కమలోదర దీప్తిరిష్టాం పుష్టిం కృషీష్ట మమ పుష్కర విష్టరా యాః || 9 ||

గీర్దేవతేతి గరుడధ్వజ సుందరీతి శాకంబరీతి శశిశేఖర వల్లభేతి | సృష్టి స్థితి ప్రళయ కేళిషు సంస్థితాయై తస్యై నమస్త్రిభువనైక గురోస్తరుణ్యై || 10 ||

శ్రుత్యై నమో‌உస్తు శుభకర్మ ఫలప్రసూత్యై రత్యై నమో‌உస్తు రమణీయ గుణార్ణవాయై | శక్త్యై నమో‌உస్తు శతపత్ర నికేతనాయై పుష్ట్యై నమో‌உస్తు పురుషోత్తమ వల్లభాయై || 11 ||

Kanakadhara Stotram lyrics in Telugu

నమో‌உస్తు నాళీక నిభాననాయై నమో‌உస్తు దుగ్ధోదధి జన్మభూమ్యై | నమో‌உస్తు సోమామృత సోదరాయై నమో‌உస్తు నారాయణ వల్లభాయై || 12 ||

నమో‌உస్తు హేమాంబుజ పీఠికాయై నమో‌உస్తు భూమండల నాయికాయై | నమో‌உస్తు దేవాది దయాపరాయై నమో‌உస్తు శార్ంగాయుధ వల్లభాయై || 13 ||

నమో‌உస్తు దేవ్యై భృగునందనాయై నమో‌உస్తు విష్ణోరురసి స్థితాయై | నమో‌உస్తు లక్ష్మ్యై కమలాలయాయై నమో‌உస్తు దామోదర వల్లభాయై || 14 ||

నమో‌உస్తు కాంత్యై కమలేక్షణాయై నమో‌உస్తు భూత్యై భువనప్రసూత్యై | నమో‌உస్తు దేవాదిభిరర్చితాయై నమో‌உస్తు నందాత్మజ వల్లభాయై || 15 ||

సంపత్కరాణి సకలేంద్రియ నందనాని సామ్రాజ్య దానవిభవాని సరోరుహాక్షి | త్వద్వందనాని దురితా హరణోద్యతాని మామేవ మాతరనిశం కలయంతు మాన్యే || 16 ||

యత్కటాక్ష సముపాసనా విధిః సేవకస్య సకలార్థ సంపదః | సంతనోతి వచనాంగ మానసైః త్వాం మురారిహృదయేశ్వరీం భజే || 17 ||

సరసిజనిలయే సరోజహస్తే ధవళతమాంశుక గంధమాల్యశోభే | భగవతి హరివల్లభే మనోఙ్ఞే త్రిభువనభూతికరీ ప్రసీదమహ్యమ్ || 18 ||

దిగ్ఘస్తిభిః కనక కుంభముఖావసృష్ట స్వర్వాహినీ విమలచారుజలాప్లుతాంగీమ్ | ప్రాతర్నమామి జగతాం జననీమశేష లోకధినాథ గృహిణీమమృతాబ్ధిపుత్రీమ్ || 19 ||

కమలే కమలాక్ష వల్లభే త్వం కరుణాపూర తరంగితైరపాంగైః | అవలోకయ మామకించనానాం ప్రథమం పాత్రమకృతిమం దయాయాః || 20 ||

బిల్వాటవీమధ్యలసత్సరోజే

సహస్రపత్రే సుఖసన్నివిష్టామ్ ।

అష్టాపదాంభోరుహపాణిపద్మాం

సువర్ణవర్ణాం ప్రణమామి లక్ష్మీమ్ ॥ 21 ॥

కమలాసనపాణినా లలాటే

లిఖితామక్షరపంక్తిమస్య జంతోః ।

పరిమార్జయ మాతరంఘ్రిణా తే

ధనికద్వారనివాస దుఃఖదోగ్ధ్రీమ్ ॥ 22 ॥

అంభోరుహం జన్మగృహం భవత్యాః వక్షస్స్థలం భర్తృగృహం మురారేః కారుణ్యతః కల్పయ పద్మవాసే లీలాగృహం మే హృదాయారవిందం || 23 ||

స్తువంతి యే స్తుతిభిరమీభిరన్వహం త్రయీమయీం త్రిభువనమాతరం రమామ్ | గుణాధికా గురుతుర భాగ్య భాగినః భవంతి తే భువి బుధ భావితాశయాః || 24 ||

సువర్ణధారా స్తోత్రం యచ్ఛంకరాచార్య నిర్మితం త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం స కుబేరసమో భవేత్ ||

Thank you for watching Kanakadhara Stotram lyrics in Telugu

Please watch to Sri Mahalakshmi Ashtakam – Namastestu Mahamaye

And follow us on YouTube channel

Leave a Reply

error: Content is protected !!