Manyu suktam Lyrics in telugu (మన్యు సూక్తం.)

ఋగ్వేద సంహితా; మండలం 10; సూక్తం 83,84

యస్తే” న్యో‌உవి’ధద్ వజ్ర సాయ స ఓజః’ పుష్యతి విశ్వ’మానుషక్ |
సాహ్యా దామార్యం త్వయా” యుజా సహ’స్కృతే సహ’సా సహ’స్వతా || 1 ||

న్యురింద్రో” న్యురేవాస’ దేవో న్యుర్ హోతా వరు’ణో జాతవే”దాః |
న్యుం విశ’ ఈళతే మాను’షీర్యాః పాహి నో” మన్యో తప’సా జోషా”ః || 2 ||

భీ”హి మన్యో స్తవీ”యాన్ తప’సా యుజా వి జ’హి శత్రూ”న్ |
మిత్రహా వృ’త్రహా ద’స్యుహా  విశ్వా వసూన్యా భ’రా త్వం నః’ || 3 ||

త్వం హి మ”న్యో భిభూ”త్యోజాః స్వంభూర్భామో” అభిమాతిషాహః |
విశ్వచ’ర్-షణిః సహు’రిః సహా”వాస్మాస్వోజః పృత’నాసు ధేహి || 4 ||

భాగః సన్న పరే”తో అస్మి త క్రత్వా” తవిషస్య’ ప్రచేతః |
తం త్వా” మన్యో అక్రతుర్జి’హీళాహం స్వానూర్బ’దేయా” మేహి’ || 5 ||

యం తే” స్మ్యు మేహ్యర్వాఙ్ ప్ర’తీచీనః స’హురే విశ్వధాయః |
మన్యో” వజ్రిన్నభి మామా వ’వృత్స్వహనా” దస్యూ”న్ త బో”ధ్యాపేః || 6 ||

భి ప్రేహి’ దక్షితో భ’వా మే‌உధా” వృత్రాణి’ జంఘనా భూరి’ |
జుహోమి’ తే రుణం మధ్వో అగ్ర’ముభా ఉ’పాంశు ప్ర’మా పి’బావ || 7 ||

త్వయా” మన్యో రథ’మారుజంతో హర్ష’మాణాసో ధృషితా మ’రుత్వః |
తిగ్మేష’ ఆయు’ధా ంశిశా”నా భి ప్రయం”తు నరో” గ్నిరూ”పాః || 8 ||

గ్నిరి’వ మన్యో త్విషితః స’హస్వ సేనానీర్నః’ సహురే హూత ఏ”ధి |
త్వా శత్రూన్ వి భ’జస్వ వే ఓజో మిమా”నో విమృధో” నుదస్వ || 9 ||

సహ’స్వ మన్యో భిమా”తిస్మే రుజన్ మృణన్ ప్ర’మృణన్ ప్రేహి శత్రూ”న్ |
గ్రం తే పాజో” న్వా రు’రుధ్రే శీ

వశం” నయస ఏకజ త్వమ్ || 10 ||

ఏకో” బహూనామ’సి మన్యవీళితో విశం”విశం యుధయే సం శి’శాధి |

అకృ’త్తరుక్ త్వయా” యుజా వయం ద్యుమంతం ఘోషం” విజయాయ’ కృణ్మహే || 11 ||

విజేషకృదింద్ర’ ఇవానవబ్రవో(ఓ)3’‌உస్మాకం” మన్యో అధిపా భ’వేహ |

ప్రియం తే నామ’ సహురే గృణీమసి విద్మాతముత్సం యత’ ఆబభూథ’ || 12 ||

ఆభూ”త్యా సహజా వ’జ్ర సాయక సహో” బిభర్ష్యభిభూత ఉత్త’రమ్ |

క్రత్వా” నో మన్యో సహమేద్యే”ధి మహాధనస్య’ పురుహూత సంసృజి’ || 13 ||

సంసృ’ష్టం ధన’ముభయం” సమాకృ’తమస్మభ్యం” దత్తాం వరు’ణశ్చ మన్యుః |

భియం దధా”నా హృద’యేషు శత్ర’వః పరా”జితాసో అప నిల’యంతామ్ || 14 ||

ధన్వ’నాగాధన్వ’ నాజింజ’యేమ ధన్వ’నా తీవ్రాః సమదో” జయేమ |

ధనుః శత్రో”రపకామం కృ’ణోతి ధన్వ’ నాసర్వా”ః ప్రదిశో” జయేమ ||

భద్రం నో అపి’ వాతయ మనః’ ||

ఓం శాంతా’ పృథివీ శి’వమంతరిక్షం ద్యౌర్నో” దేవ్య‌உభ’యన్నో అస్తు |

శివా దిశః’ ప్రదిశ’ ఉద్దిశో” న‌உఆపో” విశ్వతః పరి’పాంతు సర్వతః శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

Thank you for watching Manyu suktam Lyrics in telugu 

Please watch to Shanti Mantram Lyrics in Telugu.

And follow us on YouTube channel

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d