Runa vimochana Ganesha Stotram Lyrics in Telugu & Hindi :

అస్య శ్రీ ఋణహర్తృ గణపతి స్తోత్ర మంత్రస్య | సదాశివ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీ ఋణహర్తృ గణపతి దేవతా | గౌం బీజం | గం శక్తిః | గోం కీలకం | సకల ఋణనాశనే వినియోగః |

శ్రీ గణేశ | ఋణం ఛింది | వరేణ్యం | హుం | నమః | ఫట్ |ఇతి కర హృదయాది న్యాసః |

ధ్యానం

సిందూర వర్ణం ద్విభుజం గణేశం లంబోదరం పద్మదళే నివిష్టం బ్రహ్మాదిదేవైః పరిసేవ్యమానం సిద్ధైర్యుతం తం ప్రణమామి దేవం ||

స్తోత్రం

సృష్ట్యాదౌ బ్రహ్మణా సమ్యక్పూజితః ఫలసిద్ధయేసదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం కరోతుమే || 1 ||

త్రిపురస్యవధాత్పూర్వం శంభునా సమ్యగర్చితఃసదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం కరోతుమే || 2 ||

హిరణ్యకశ్యపాదీనాం వదార్థే విష్ణునార్చితఃసదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం కరోతుమే || 3 ||

మహిషస్యవధే దేవ్యా గణనాథః ప్రపూజితఃసదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం కరోతుమే || 4 ||

తారకస్య వధాత్పూర్వం కుమారేణ ప్రపూజితఃసదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం కరోతుమే || 5 ||

భాస్కరేణ గణేశోహి పూజితశ్చ సుశిద్ధయేసదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం కరోతుమే || 6 ||

శశినా కాంతివృద్ధ్యర్థం పూజితో గణనాయకఃసదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం కరోతుమే || 7 ||

పాలనయ చ తపసాం విశ్వామిత్రేణ పూజితఃసదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం కరోతుమే || 8 ||

ఇదం ఋణహరం స్తోత్రం తీవ్ర దారిద్ర్య నాశనంఏకవారం పఠేన్నిత్యం వర్షమేకం సమాహితః || 9 ||

దారిద్ర్యం దారుణం త్యక్త్వా కుబేర సమతాం వ్రజేత్పఠంతోఽయం మహామంత్రః సార్థ పంచదశాక్షరః || 10 ||

శ్రీ గణేశం ఋణం ఛింది వరేణ్యం హుం నమః ఫట్ఇమం మంత్రం పఠేదంతే తతశ్చ శుచిభావనః || 11 ||

ఏకవింశతి సంఖ్యాభిః పురశ్చరణ మీరితంసహస్రవర్తన సమ్యక్ షణ్మాసం ప్రియతాం వ్రజేత్ || 12 ||

బృహస్పతి సమో జ్ఞానే ధనే ధనపతిర్భవేత్అస్యైవాయుత సంఖ్యాభిః పురశ్చరణ మీరితః || 13 ||

లక్షమావర్తనాత్ సమ్యగ్వాంఛితం ఫలమాప్నుయాత్భూత ప్రేత పిశాచానాం నాశనం స్మృతిమాత్రతః || 14 ||

ఇతి శ్రీకృష్ణయామల తంత్రే ఉమా మహేశ్వర సంవాదే ఋణహర్తృ గణేశ స్తోత్రం సమాప్తం ||

॥ ऋण हर / ऋणविमॊचन गणॆशस्तॊत्रम्‌ ॥

कैलास पर्वतॆ रम्यॆ शंभुं चंद्रार्ध शॆखरम्‌ ।षडम्नाय समायुक्तं प्रपच्छ नगकन्यका ॥दॆवॆश परमॆशान सर्वशास्त्रार्थपारग ।उपायं ऋणनाशस्य कृपया वदसांप्रतम्‌ ॥

अस्य श्री ऋणहर्तृ गणपति स्तॊत्र मंत्रस्य ।सदाशिव ऋषिः । अनुष्टुप्‌ छंदः ।श्री ऋणहर्तृ गणपति दॆवता ।गौं बीजं गं शक्तिः गॊं कीलकंसकल ऋणनाशनॆ विनियॊगः ।

श्री गणॆश ऋणं छिंदि वरॆण्यं हुं नमः फट्‌इति कर हृदयादि न्यासः ॥

। ध्यानं ।

सिंधूरवर्णं द्विभुजं गणॆशंलंबॊदरं पद्मदळॆ निविष्टम ।ब्रह्मादिदॆवैः परिसॆव्यमानंसिद्धैर्युतं तं प्रणमामि दॆवम्‌ ॥

। स्तॊत्रं ।

सृष्ट्यादौ ब्रह्मणा सम्यक्‌ पूजितः फलसिद्धयॆ ।सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करॊतु मॆ ॥ १ ॥

त्रिपुरस्यवधात्पूर्वं शंभुना सम्यगर्चितः ।सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करॊतु मॆ ॥ २ ॥

हिरण्यकश्यपादीनां वधार्थॆ विष्णुनार्चितः ।सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करॊतु मॆ ॥ ३ ॥

महिषस्य वधॆ दॆव्या गणनाथः प्रपूजितः ।सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करॊतु मॆ ॥ ४ ॥

तारकस्य वधात्पूर्वं कुमारॆण प्रपूजितः ।सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करॊतु मॆ ॥ ५ ॥

भास्करॆण गणॆशॊहि पूजितश्च विशुद्धयॆ ।सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करॊतु मॆ ॥ ६ ॥

शशिना कांतिवृद्ध्यर्थं पूजितॊ गणनायकः ।सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करॊतु मॆ ॥ ७ ॥

पालनाय च तपसां विश्वामित्रॆण पूजितः ।सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करॊतु मॆ ॥ ८ ॥

। फलश्रुति ।

इदं तु ऋणहरं स्तॊत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् ।ऎकवारं पठॆन्नित्यं वर्षमॆकं समाहितः ॥

दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबॆरसमतां व्रजॆत् ।पठंतॊऽयं महामंत्रः सार्थ पंचदशाक्षरः ॥

श्रीगणॆशं ऋणं छिंदि वरॆण्यं हुं नमः फट् ।इमं मंत्रं पठॆदंतॆ ततश्च शुचिभावनः ॥

ऎकविंशति संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं ।सहस्रवर्तन सम्यक् षण्मासं प्रियतां व्रजॆत् ॥

बृहस्पति नमॊ ज्ञानॆ धनॆ धनपतिर्भवॆत् ।अस्यैवायुत संख्याभिः पुरश्चरण मीरितः ॥

लक्षमावर्तनात् सम्यक् वांछितं फलमाप्नुयात् ।भूतप्रॆत पिशाचानां नाशनं स्मृतिमात्रतः ॥

॥ इती श्री कृष्णयामळ तंत्रॆ उमामहॆश्वर संवादॆ ऋणहर्तृ गणॆश स्तॊत्रं संपूर्णम् ॥


Thank you for watching Runa vimochana Ganesha Stotram Lyrics in Telugu & Hindi 


Please watch to Subrahmanya Ashtothara Shatha Namavali

And watch to Sri Anjaneya Stotram

Leave a Reply

error: Content is protected !!