Sri Raghavendra Stotram Telugu Lyrics.:

 

శ్రీ రాఘవేంద్ర స్తోత్రం.

 

శ్రీపూర్ణబోధగురుతీర్థపయోబ్ధిపారా

కామారిమాక్షవిషమాక్షశిరః స్పృశంతీ |

పూర్వోత్తరామితతరంగచరత్సుహంసా

దేవాళిసేవితపరాంఘ్రిపయోజలగ్నా || 1 ||

జీవేశభేదగుణపూర్తిజగత్సుసత్త్వ

నీచోచ్చభావముఖనక్రగణైః సమేతా |

దుర్వాద్యజాపతిగిళైః గురురాఘవేంద్ర

వాగ్దేవతాసరిదముం విమలీ కరోతు || 2 ||

శ్రీరాఘవేంద్రః సకలప్రదాతా

స్వపాదకంజద్వయభక్తిమద్భ్యః |

అఘాద్రిసంభేదనదృష్టివజ్రః

క్షమాసురేంద్రోఽవతు మాం సదాఽయమ్ || 3 ||

శ్రీరాఘవేంద్రో హరిపాదకంజ-

నిషేవణాల్లబ్ధసమస్తసమ్పత్ |

దేవస్వభావో దివిజద్రుమోఽయమ్

ఇష్టప్రదో మే సతతం స భూయాత్ || 4 ||

భవ్యస్వరూపో భవదుఃఖతూల-

సంఘాగ్నిచర్యః సుఖధైర్యశాలీ |

సమస్తదుష్టగ్రహనిగ్రహేశో

దురత్యయోపప్లవసింధుసేతుః || 5 ||

నిరస్తదోషో నిరవద్యవేషః

ప్రత్యర్థిమూకత్త్వనిదానభాషః |

విద్వత్పరిజ్ఞేయమహావిశేషో

వాగ్వైఖరీనిర్జితభవ్యశేషః || 6 ||

సంతానసమ్పత్పరిశుద్ధభక్తి-

విజ్ఞానవాగ్దేహసుపాటవాదీన్ |

దత్త్వా శరీరోత్థసమస్తదోషాన్

హత్త్వా స నోఽవ్యాద్గురురాఘవేంద్రః || 7 ||

యత్పాదోదకసంచయః సురనదీముఖ్యాపగాసాదితా-

సంఖ్యాఽనుత్తమపుణ్యసంఘవిలసత్ప్రఖ్యాతపుణ్యావహః |

దుస్తాపత్రయనాశనో భువి మహా వంధ్యాసుపుత్రప్రదో

వ్యంగస్వంగసమృద్ధిదో గ్రహమహాపాపాపహస్తం శ్రయే || 8 ||

యత్పాదకంజరజసా పరిభూషితాంగా

యత్పాదపద్మమధుపాయితమానసా యే |

యత్పాదపద్మపరికీర్తనజీర్ణవాచ

స్తద్దర్శనం దురితకాననదావభూతమ్ || 9 ||

సర్వతంత్రస్వతంత్రోఽసౌ శ్రీమధ్వమతవర్ధనః |

విజయీంద్రకరాబ్జోత్థసుధీంద్రవరపుత్రకః |

శ్రీరాఘవేంద్రో యతిరాట్ గురుర్మే స్యాద్భయాపహః |

జ్ఞానభక్తిసుపుత్రాయుః యశః శ్రీః పుణ్యవర్ధనః || 10 ||

ప్రతివాదిజయస్వాంతభేదచిహ్నాదరో గురుః |

సర్వవిద్యాప్రవీణోఽన్యో రాఘవేంద్రాన్నవిద్యతే || 11 ||

అపరోక్షీకృతశ్రీశః సముపేక్షితభావజః |

అపేక్షితప్రదాతాఽన్యో రాఘవేంద్రాన్నవిద్యతే || 12 ||

దయాదాక్షిణ్యవైరాగ్యవాక్పాటవముఖాంకితః |

శాపానుగ్రహశక్తోఽన్యో రాఘవేంద్రాన్నవిద్యతే || 13 ||

అజ్ఞానవిస్మృతిభ్రాంతిసంశయాఽపస్మృతిక్షయాః |

తద్రాకమ్పవచఃకౌణ్ఠ్యముఖా యే చేంద్రియోద్భవాః |

దోషాస్తే నాశమాయాంతి రాఘవేంద్ర ప్రసాదతః || 14 ||

ఓం శ్రీరాఘవేంద్రాయ నమః ఇత్యఽష్టాక్షరమంత్రతః |

జపితాద్భావితాన్నిత్యం ఇష్టార్థాః స్యుర్నసంశయః || 15 ||

హంతు నః కాయజాన్దోషానాత్మాత్మీయసముద్భవాన్ |

సర్వానపి పుమర్థాంశ్చ దదాతు గురురాత్మవిత్ || 16 ||

ఇతి కాలత్రయే నిత్యం ప్రార్థనాం యః కరోతి సః |

ఇహాముత్రాప్తసర్వేష్టో మోదతే నాత్ర సంశయః || 17 ||

అగమ్యమహిమా లోకే రాఘవేంద్రో మహాయశాః |

శ్రీమధ్వమతదుగ్ధాబ్ధిచంద్రోఽవతు సదాఽనఘః || 18 ||

సర్వయాత్రాఫలావాప్త్యై యథాశక్తిప్రదక్షిణమ్ |

కరోమి తవ సిద్ధస్య బృందావనగతం జలమ్ |

శిరసా ధారయామ్యద్య సర్వతీర్థఫలాప్తయే || 19 ||

సర్వాభీష్టార్థసిద్ధ్యర్థం నమస్కారం కరోమ్యహమ్ |

తవ సంకీర్తనం వేదశాస్త్రార్థజ్ఞానసిద్ధయే || 20 ||

సంసారేఽక్షయసాగరే ప్రకృతితోఽగాధే సదా దుస్తరే |

సర్వావద్యజలగ్రహైరనుపమైః కామాదిభంగాకులే |

నానావిభ్రమదుర్భ్రమేఽమితభయస్తోమాదిఫేనోత్కటే |

దుఃఖోత్కృష్టవిషే సముద్ధర గురో మా మగ్నరూపం సదా || 21 ||

రాఘవేంద్ర గురు స్తోత్రం యః పఠేద్భక్తిపూర్వకమ్ |

తస్య కుష్ఠాదిరోగాణాం నివృత్తిస్త్వరయా భవేత్ || 22 ||

అంధోఽపి దివ్యదృష్టిః స్యాదేడమూకోఽపి వాక్పతిః |

పూర్ణాయుః పూర్ణసమ్పత్తిః స్తోత్రస్యాఽస్య జపాద్భవేత్ || 23 ||

యః పిబేజ్జలమేతేన స్తోత్రేణైవాభిమంత్రితమ్ |

తస్య కుక్షిగతా దోషాః సర్వే నశ్యంతి తత్ క్షణాత్ || 24 ||

యద్వృందావనమాసాద్య పంగుః ఖంజోఽపి వా జనః |

స్తోత్రేణానేన యః కుర్యాత్ప్రదక్షిణనమస్కృతి |

స జంఘాలో భవేదేవ గురురాజప్రసాదతః || 25 ||

సోమసూర్యోపరాగే చ పుష్యార్కాదిసమాగమే |

యోఽనుత్తమమిదం స్తోత్రమష్టోత్తరశతం జపేత్ |

భూతప్రేతపిశాచాదిపీడా తస్య న జాయతే || 26 ||

ఏతత్స్తోత్రం సముచ్చార్య గురోర్వృందావనాంతికే |

దీపసంయోజనాజ్ఞానం పుత్రలాభో భవేద్ధ్రువమ్ || 27 ||

పరవాదిజయో దివ్యజ్ఞానభక్త్యాదివర్ధనమ్ |

సర్వాభీష్టప్రవృద్ధిస్స్యాన్నాత్ర కార్యా విచారణా || 28 ||

రాజచోరమహావ్యాఘ్రసర్పనక్రాదిపీడనమ్ |

న జాయతేఽస్య స్తోత్రస్య ప్రభావాన్నాత్ర సంశయః || 29 ||

యో భక్త్యా గురురాఘవేంద్రచరణద్వంద్వం స్మరన్ యః పఠేత్ |

స్తోత్రం దివ్యమిదం సదా న హి భవేత్తస్యాసుఖం కించన |

కిం త్విష్టార్థసమృద్ధిరేవ కమలానాథప్రసాదోదయాత్ |

కీర్తిర్దిగ్విదితా విభూతిరతులా సాక్షీ హయాస్యోఽత్ర హి || 30 ||

ఇతి శ్రీ రాఘవేంద్రార్య గురురాజప్రసాదతః |

కృతం స్తోత్రమిదం పుణ్యం శ్రీమద్భిర్హ్యప్పణాభిదైః || 31 ||

పూజ్యాయ రాఘవేంద్రాయ సత్యధర్మరతాయ చ |

భజతాం కల్పవృక్షాయ నమతాం కామధేనవే || 32 ||

ఆపాదమౌళిపర్యంతం గురుణామాకృతిం స్మరేత్ |

 

తేన విఘ్నః ప్రణశ్యంతి సిద్ధ్యంతి చ మనోరథాః || 33 ||

దుర్వాదిధ్వాంతరవయే వైష్ణవేందీవరేందవే |

శ్రీరాఘవేంద్ర గురవే నమోఽత్యంత దయాళవే || 34 ||

మూకోఽపి యత్ప్రసాదేన ముకుందశయనాయ తే |

రాజరాజాయతే రిక్తో రాఘవేంద్రం తమాశ్రయే ||

 

ఇతి శ్రీ అప్పణ్ణాచార్యవిరచితం శ్రీరాఘవేంద్ర స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

 

Thank you for watching Sri Raghavendra Stotram Telugu Lyrics.

 

Please watch to MADHURASHTAKAM – మధురాష్టకం

 

And follow us on youtube channel

Leave a Reply

error: Content is protected !!