శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రితపారిజాతం శ్రీ వేంకటేశం మనసా స్మరామి:

 

శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రితపారిజాతం శ్రీ వేంకటేశం మనసా స్మరామి |

విశ్వస్మె నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | విష్ణవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

వషట్కారాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | భూతభవ్యభవత్ప్రభవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

భూతకృతే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | భూతభృతే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

భావాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

భూతాత్మనే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

భూతభావనాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | పూతాత్మనే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

పరమాత్మనే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

ముక్తానాంపరమాగతయే నమః శ్రీ

శ్రీనివాసం |
అవ్యయాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | పురుషాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

సాక్షిణే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

క్షేత్రజ్ఞాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | అక్షరాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

యోగాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

యోగవిదాంనేత్రే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | ప్రధానపురుషేశ్వరాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం

నారసింహవపుషే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | శ్రీమతే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

కేశవాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | సర్వస్మై నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | శర్వాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | శివాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

పురుషోత్తమాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

స్థాణవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం భూతాదయే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

నిధయే వ్యయాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం

సంభవాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | భావనాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | భర్తే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | ప్రభవాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | ప్రభవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | ఈశ్వరాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | స్వయంభువే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | శంభవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | ఆదిత్యాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | పుష్కరాక్షాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

మహాస్వనాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | – అనాదినిధనాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | ధాత్రే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | విధాత్రే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

ధాతురుత్తమాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | అప్రమేయాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం

హృషీకేశాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | పద్మనాభాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | అమరప్రభవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | విశ్వకర్మణే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

మనవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | త్వష్టే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | స్థవిష్ఠాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | స్థవిరాయ ధ్రువాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

అగ్రహ్యాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | శాశ్వతాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

కృష్ణాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | లోహితాక్షాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం –

ప్రతర్దనాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | ప్రభూతాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

త్రికకుబ్జామ్నే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | పవిత్రాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | మంగళాయ పరస్మై నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

ఈశానాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

ప్రాణదాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

ప్రాణాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

జ్యేష్ఠాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | శ్రేష్టాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | ప్రజాపతయే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

హిరణ్యగర్భాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | –

భూగర్భాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

మాధవాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

మధుసూదనాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | – ఈశ్వరాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

విక్రమిణే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

ధన్వినే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | మేధావినే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

విక్రమాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | క్రమాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం అనుత్తమాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

దురాధర్షాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | కృతజ్ఞాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | – శర్మణే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

కృతయే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | ఆత్మవతే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం సురేశాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

శరణాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

విశ్వరేతసే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | ప్రజాభవాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | అహ్నే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

సంవత్సరాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | – వ్యాళాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | ప్రత్యయాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | సర్వదర్శనాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | – అజాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | సర్వేశ్వరాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం

సిద్ధాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | సిద్ధయే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | సర్వాదయే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | అచ్యుతాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

వృషాకపయే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | అమేయాత్మనే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | సర్వయోగవినిఃసృతాయ నమః శ్రీ

శ్రీనివాసం |

వసవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

వసుమనసే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | సత్యాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | సమాత్మనే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | సమ్మితాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | సమాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | అమోఘాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

పుండరీకాక్షాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | – వృషకర్మణే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం

వృషాకృతయే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | రుద్రాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | బహుశిరసే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | బభ్రవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | విశ్వయోనయే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | – శుచిశ్రవసే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | – అమృతాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | శాశ్వతస్థాణవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | –

వరారోహాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

మహాతపసే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

సర్వగాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

సర్వవిద్భానవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

విష్వక్సేనాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

జనార్దనాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

వేదాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

వేదవిదాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

అవ్యంగాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

వేదాంగాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

వేదవిదే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | కవయే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

లోకాధ్యక్షాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం

2

|

సురాధ్యక్షాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

ధర్మాధ్యక్షాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | –

కృతాకృతాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

చతురాత్మనే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

చతుర్వ్యూహాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | –

చతుర్దంష్ట్రాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | –

చతుర్భుజాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

భ్రాజిష్ణవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | భోజనాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | భోక్తే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | సహిష్ణవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | జగదాదిజాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | – అనఘాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | విజయాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | జేత్రే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

విశ్వయోనయే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | –

పునర్వసవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం ఉపేంద్రాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | వామనాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | ప్రాంశవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | అమోఘాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శుచయే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | ఉర్జితాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | అతీంద్రాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | సంగ్రహాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | సర్గాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | ధృతాత్మనే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

నియమాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

యమాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

వేద్యాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

వైద్యాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

సదాయోగినే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం వీరఘ్నే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం

మాధవాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

మధవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

అతీంద్రియాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | – మహామాయాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం

మహోత్సాహాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

మహాబలాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

మహాబుద్ధయే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

మహావీర్యాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | –

మహాశక్తయే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం మహాద్యుతయే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం

అనిర్దేశ్యవపుషే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | – శ్రీమతే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | అమేయాత్మనే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | మహాద్రిధృతే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | –

మహేశ్వాసాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | మహీభర్తే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | శ్రీనివాసాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం సతాంగతయే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | అనిరుద్ధాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | సురానందాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | గోవిందాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం |

Thank you for watching శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రితపారిజాతం శ్రీ వేంకటేశం మనసా స్మరామి |

Please watch to Aditya hrudaya stotram telugu lyrics.

And follow us on YouTube channel

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d