Telugu Hanuman Chalisa Telugu words :

ఆపదా మపహర్తారమ్
దాతారం సర్వ సంపదాం
లోకాభిరామం శ్రీ రామం

భూయో భూయో నమామ్యహం

హనుమన్ అంజనా సూనుహు
 వాయుపుత్రో మహాబలః .
రామేశ్చః  ఫల్గుణ శతః
 పింగాక్షో అమిత విక్రమః !
ఉదదిక్రమన శ్సైవా
సీతా శోక వినాశకః .
లక్ష్మణ ప్రాణ దాతాచ
దశ గ్రీవశ్య దర్పః …ఆ ఆ ఆ….
ద్వాదశీ ఐతాని నామాని
కపీంద్రస్య మహాత్మనః ..
స్వాపకాలే పతే నిత్యమ్
యాత్రా కాలే విశేషతః !
దశ్య మృత్యు భయం నాస్తి .
సర్వత్ర విజయీ భవేచ . ఆ ఆ ఆ
ఆ….
శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు .
ఇహ పర సాధక శరణములు .
బుద్ధి హీనతను కలిగిన తనువులు ..
బుద్బుదములనే తెలుపు సత్యములు ..
శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ..
ఇహ పర సాధక శరణములు ….
బుద్ధి హీనతను కలిగిన తనువులు …
బుద్బుదములనే తెలుపు సత్యములు .
జయ హనుమంత జ్ఞాన గుణ వందిత
జయ పండిత త్రిలోక పూజిత
రామ దూత అతులిత బలధామ .
అంజనీ పుత్ర పవన సుత  నామ
ఉదయ భానుని మధుర ఫలమని .
భావన లీల అమృతమును గ్రోలిన
కాంచన వర్ణ వీరాజిత వేష .
కుండలా మండిత కుంచిత కేశ.
శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు .
ఇహ పర సాధక శరణములు .
రామ సుగ్రీవుల మైత్రిని గొలిపి .
రాజ పదవి సుగ్రీవున నిలిపి
జానకి పతి ముద్రిక దోడ్కొని .
జలధి లంకించి లంక జేరుకొని
సూక్ష్మ రూపమున సీతను జూచి .
వికట రూపమున లంకను గాల్చి
భీమ రూపమున అశురుల జంపిన
రామకార్యమును సఫలము జేసిన
శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు .
ఇహ పర సాధక శరణములు .
సీత జాడ గని వచ్చిన నిను గని .
శ్రీ రఘువీరుడు కౌగిట నిను గొని
సహస్ర రీతుల నిను గొనియాడగా .
కాగల కార్యము నీపయ్ నిడగ
వానర సేనతో వారిధి దాటి .
లంకేశునితో తలపడి కోరి
హోరు హోరు న పోరు సాగిన .
అశుర సేనల వరుసన గూల్చిన
శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు .
ఇహ పర సాధక శరణములు
లక్ష్మణ మూర్చతో రాముడడలగా
సంజీవి దెచ్చిన ప్రాణ ప్రదాత
రామలక్ష్మణుల అస్త్ర దాటికి.
అశుర వీరులు అస్తమించిరి
తిరుగులేని శ్రీ రామ బాణము..
జరిపించెను రావణ సంహారము
ఎదిరి లేని ఆ లంకా పురమున..
ఏలికగా విభీషను జేసిన
శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు .
ఇహ పర సాధక శరణములు .
సీతారాములు నగవుల గనిరి .
ముల్లోకాల హారతులందిరి
అంతులేని ఆనందాశ్రువులే.
అయోధ్యాపురి పొంగి పొరలే
సీతారాముల సుందర మందిరం .
శ్రీ కాశు పదం నీ హృదయం
రామ చరిత కన్నామృతా గాన .
రామనామ రసామ్రుతాపాన
శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ..
ఇహ పర సాధక శరణములు .
దుర్గమమగు ఏ కార్యమైనా .
సుగమమే యగు నీ కృప జాలిన
కలుగు సుఖములు నిను శరణన్న .
తొలగు భయములు నీ రక్షణయున్న
రామద్వారపు  కాపరి వైన .
నీ కట్టడి మీర బ్రహ్మాదుల తరమా
భూత పిశాచ శాకిని ఘాకిని .
భయపడి పారు నీ నామ జపము విని
శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు .
ఇహ పర సాధక శరణములు .
ధ్వజాభి రాజ వజ్ర శరీర .
భుజ బల తేజ గధాధర
ఈశ్వరాంచ సంభూత పవిత్ర .
కేశరీ పుత్ర పావన గాత్ర
శనకాదులు బ్రహ్మాది దేవతలు.
శారద నారద ఆది శేషులు
యమ కుబేర దిక్పాలురు కవులు  .
పులకితు లైరి నీ కీర్తి గానమున
శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు .
ఇహ పర సాధక శరణములు .
సోదర భరత సమానాయని .
శ్రీ రాముడు ఎన్నిక గొన్న హనుమ
సాదుల పాలిట ఇంద్రుడవన్న  .
అశురుల పాలిట కాలుడవన్న
అష్ట సిద్ధి నవ నిధులకు దాతగా .
జానకీ మాత దీవెంచెను గా
రామరసామృత పానము జేసిన ..
మృత్యుంజయుడి వై వెలసినా
శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు .
ఇహ పర సాధక శరణములు
నీ నామ భజన  శ్రీ రామ రంజన..
జన్మ జన్మాంతర దుఖః భంజన
ఎచ్చటున్డిన రఘువర దాసు .
చివరకు రాముని చేరుట దెలుసు
ఇతర చింతనలు మనసున మోతలు ..
స్థిరముగ మారుతి సేవలు సుఖములు
ఎందెందున శ్రీ రామకీర్తన .
అందందున హనుమాను నర్తన
శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు .
 ఇహ పర సాధక శరణములు .
శ్రద్ధగా దీనిని  ఆలకింపుమా ..
శుభమగు ఫలములు కలుగు సుమా
భక్తి మీరగ గానము సేయగా .
ముక్తి కలుగు గౌరీశులు సాక్షిగా
తులసి దాస హనుమాను చాలీసా.
తెలుగున సులువుగ నలువురు పాడగా
పలికిన సీతా రాముని పలుకున ..
దోషములున్న మన్నింపుమన్న
శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు .
ఇహ పర సాధక శరణములు .
మంగళ హారతి గొను హనుమంత .
సీతా రామా లక్ష్మణ సమేత
నా అంతరాత్మ నిలువో అంతా .
నీవే అంతా శ్రీ హనుమంత .ఆఆఆఆ..
ఓం శాంతి శాంతి శాంతి హి
Thank you for watching Telugu Hanuman Chalisa Telugu words 
And follow us on YouTube channel

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!