Subramanya Bhujanga Stotram lyrics in Telugu – సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం

Subramanya Bhujanga Stotram lyrics in Telugu – సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం : ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః సదాశివ సమారంభాం శంకరాచార్య మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురు పరంపరాం సదా బాల రూపాపి…

Sri Chandrasekhara Ashtakam in Telugu.

  Sri Chandrasekhara Ashtakam in Telugu. – Chunduri Sangameshwar Lyrics Singer Chunduri Sangameshwar Sri Chandrasekhara Ashtakam in Telugu. శ్రీ చంద్రశేఖర అష్టకం. చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర పాహిమామ్ | చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర రక్షమామ్…

Shiva Panchakshara stotram Telugu – శివ పంచాక్షర స్తోత్రం

Shiva Panchakshara stotram Telugu – శివ పంచాక్షర స్తోత్రం : శ్రీ శంకరా చార్య విరచిత పంచాక్షరీ స్తోత్రం. నాగేంద్రహారాయ త్రిలోచనాయ భస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయ నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయ తస్మై నకారాయ నమశ్శివాయ .. 1 మందాకినీ సలిల చందన చర్చితాయ…

maha mruthyunjaya stotram.

maha mruthyunjaya stotram:   హరిః ఓం అస్యశ్రీ మహా మృత్యుంజయ స్తోత్ర మహామంత్రస్య శ్రీ మార్కండేయ ఋషిః అనుష్టుప్ఛంధః శ్రీ మృత్యుంజయో దేవతా గౌరీ శక్తిః మమ సర్వారిష్ట సమస్త మృత్యు శాంత్యర్థే జపే వినియోగః ధ్యానమ్ చంద్రార్కాగ్ని విలోచనం…

7 వ దినము బాల కాండ.

7వ దినము, బాలకాండ జనక మహారాజుగారి ఆహ్వానం మేరకు విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణ సమేతంగా రాజసభకి చేరుకున్నారు. అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు జనకుడితో ఇలా అంటాడు…….వీళ్ళ ఇద్దరికీ నీ దెగ్గరున్న శివ ధనుస్సుని చూపిద్దామని తీసుకొచ్చాను, నువ్వు ఒకసారి ఆ శివ ధనుస్సుని చూపిస్తే వీళ్ళు…

6 వ దినము బాల కాండ.

6వ దినము, బాలకాండ శతానందుడు రాముడితో ఇలా చెప్పసాగాడు \” గాధి కుమారుడైన విశ్వామిత్రుడు చాలాకాలం రాజ్యపాలన చేశాడు. ఒకనాడు ఆయన ఒక అక్షౌహిణీ సైన్యంతో భూమి అంతా తిరుగుతూ తన రాజ్యంలోనే ఉన్న వశిష్ఠుడి ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళారు. ఆ వశిష్ఠ మహర్షి ఆశ్రమంలో జంతువులు పరస్పర…

4th day Bala Kanda (4వ దినము, బాలకాండ)

4th day Bala Kanda (4వ దినము, బాలకాండ) అలా వాళ్ళు ప్రయాణిస్తూ శోణానది ఉన్న ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు, ఆ ప్రాంతం ఫలాలు, పుష్పాలతొ చాలా శోభాయమానంగా కనబడింది. ఈ ప్రాంతం ఇంత ఆనందంగా, అందంగా ఉండడానికి కారణమేంటని రాముడు అడగగా…

3rd Day Bala Kanda (3 వ దినము బాల కాండ.)

3rd Day Bala Kanda (3 వ దినము బాల కాండ.) 3rd Day Bala Kanda : విశ్వామిత్రుడి వెనక రాముడు, లక్ష్మణుడు కోదండాలు పట్టుకుని వెళుతున్నారు. బ్రహ్మగారు అశ్విని దేవతలతొ వెళితె ఎలా ఉంటుందొ, స్థాణువైన శివుడి వెనకాల…

1st Day Bala Kanda. (1 వ దినం బాల కాండ.)

1st Day Bala Kanda. (1 వ దినం బాల కాండ.) :   వాల్మీకి మహర్షి గురించి స్కాంద పురాణంలొ సనత్ కుమారుడు వ్యాస మహర్షికి వివరించాడు. సుమతి – కౌశికి అనే బ్రాహ్మణ దంపతుల కుమారుడి పేరు అగ్నిశర్మ. ఆ అగ్నిశర్మకి చదువు, అనగా…

వివిధ రకాలైన రామాయణం వివరాలు.

వివిధ రకాలైన రామాయణం వివరాలు :   సంస్కృత సాహిత్యంలో వాల్మీకి రామయణం తరువాత అంతగా ప్రసిద్ధంకాని రామాయణాలలో పేర్కొనదగినవి: అద్భుత రామాయణం ఆనంద రామాయణం ఆధ్యాత్మిక రామాయణం లేక భుసుండి రామాయణం. మహా రామాయణం లేక యోగ వాశిష్థము. అద్భుత…

Eka sloki ramayana. ఏక శ్లోక రామాయణం.

Eka sloki ramayana. రామాయణం ఒక్క శ్లోకంలో! ఏక శ్లోక రామాయణం : Telugu. ఆదౌ రామ తపోవనాదిగమనం హత్వా మృగం కాంచనమ్ | వైదేహీ హరణం జటాయు మరణం సుగ్రీవ సంభాషణమ్ || వాలీ నిగ్రహణం సముద్రతరణం లంకాపురీదాహనమ్ |…

Sri Annapurna Stotram (Ashtakam)

Sri Annapurna Stotram (Ashtakam) – శ్రీ అన్నపూర్ణా స్తోత్రం.   అపరనామ అన్నపూర్ణా అష్టకం.   నిత్యానందకరీ వరాభయకరీ సౌందర్య రత్నాకరీ నిర్ధూతాఖిల ఘోర పావనకరీ ప్రత్యక్ష మాహేశ్వరీ । ప్రాలేయాచల వంశ పావనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ…

Om Namo Narayanaya Ashtakshara mantra

Om Namo Narayanaya Ashtakshara mantra ॥ ఓం నమో నారాయణాయ అష్టాక్షరమాహాత్మ్యం ॥ శ్రీశుక ఉవాచ:  కిం జపన్ ముచ్యతే తాత సతతం విష్ణుతత్పరః । సంసారదుఃఖాత్ సర్వేషాం హితాయ వద మే పితః ॥ ౧॥ వ్యాస ఉవాచ:…

Sri Annapurna Ashtottara Satanama Stotram. శ్రీ అన్నపూర్ణ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం :

Sri Annapurna Ashtottara Satanama Stotram.:   శ్రీ అన్నపూర్ణ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం :   అస్య శ్రీ అన్నపూర్ణాష్టోత్తర శతనామస్తోత్ర మహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీ అన్నపూర్ణేశ్వరీ దేవతా స్వధా బీజం స్వాహా శక్తిః ఓం కీలకం…

శ్రీ నామ రామాయణం.

శ్రీ నామ రామాయణం  :   బాలకాండ: శుద్ధబ్రహ్మపరాత్పర రామ॥౧॥ కాలాత్మకపరమేశ్వర రామ॥౨॥ శేషతల్పసుఖనిద్రిత రామ॥౩॥ బ్రహ్మాద్యమరప్రార్థిత రామ॥౪॥ చండకిరణకులమండన రామ॥౫॥ శ్రీమద్దశరథనందన రామ॥౬॥ కౌసల్యాసుఖవర్ధన రామ॥౭॥ విశ్వామిత్రప్రియధన రామ॥౮॥ ఘోరతాటకాఘాతక రామ॥౯॥ మారీచాదినిపాతక రామ॥౧౦॥ కౌశికమఖసంరక్షక రామ॥౧౧॥ శ్రీమదహల్యోద్ధారక రామ॥౧౨॥…

Sri Surya Ashtottara Shatanamavali. శ్రీ సూర్య అష్టోత్తర శత నామావళి.

Sri Surya Ashtottara Shatanamavali. శ్రీ సూర్య అష్టోత్తర శత నామావళి :   1. ఓంసూర్యాయనమః 2. ఓంఆర్యమ్ణేనమః 3. ఓంభగాయనమః 4. ఓంవివస్వతేనమః 5. ఓందీప్తాంశవేనమః 6. ఓంశుచయేనమః 7. ఓంత్వష్ట్రేనమః 8. ఓంపూష్ణేనమ్మః 9. ఓంఅర్కాయనమః 10.…

Sri Surya Stotram Lyrics in Telugu & Hindi.

Sri Surya Stotram Lyrics in Telugu & Hindi. Sri Surya Stotram Lyrics in Telugu: ధ్యానం | ధ్యాయేత్సూర్యమనంతకోటికిరణం తేజోమయం భాస్కరం భక్తానామభయప్రదం దినకరం జ్యోతిర్మయం శంకరమ్  | ఆదిత్యం జగదీశమచ్యుతమజం త్రైలోక్యచూడామణిం భక్తాభీష్టవరప్రదం దినమణిం మార్తాండమాద్యం…

Runa vimochana Ganesha Stotram Lyrics in Telugu & Hindi

Runa vimochana Ganesha Stotram Lyrics in Telugu & Hindi : అస్య శ్రీ ఋణహర్తృ గణపతి స్తోత్ర మంత్రస్య | సదాశివ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీ ఋణహర్తృ గణపతి దేవతా | గౌం బీజం…

Sankata Nashana Ganesha Stotram lyrics in Telugu & Hindi.

Sankata Nashana Ganesha Stotram lyrics in Telugu & Hindi. Sankata Nashana Ganesha Stotram lyrics in Telugu : నారద ఉవాచ : ప్రణమ్య శిరసా దేవం , గౌరీపుత్రం వినాయకమ్, భక్తావాసం స్మరేన్నిత్యం, ఆయుఃకామార్థసిద్ధయే. ప్రథమం…

Hanuman Ashtothara Shatha Namavali.

Hanuman Ashtothara Shatha Namavali : ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః ఓం మహావీరాయ నమః ఓం హనుమతే నమః ఓం మారుతాత్మజాయ నమః ఓం తత్త్వజ్ఞానప్రదాయ నమః ఓం సీతాదేవీముద్రాప్రదాయకాయ నమః ఓం అశోకవనికాచ్చేత్రే నమః ఓం సర్వమాయావిభంజనాయ నమః…

Pancha mukhi Hanumath Kavacha stotram telugu lyrics. పంచ ముఖి హనుమత్ కవచ స్తోత్రం.

Pancha mukhi Hanumath Kavacha stotram telugu lyrics. పంచ ముఖి హనుమత్ కవచ స్తోత్రం. Pancha mukhi Hanumath Kavacha stotram ॥ శ్రీపఞ్చముఖివీరహనూమత్కవచమ్ ॥ (సుదర్శనసంహితాతః ।) అస్య శ్రీపఞ్చముఖివీరహనూమత్కవచస్తోత్రమహామన్త్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః । గాయత్రీ ఛన్దః ।…

Sri Anjaneya Stotram Lyrics – శ్రీ ఆంజనేయ స్తోత్రం

Sri Anjaneya Stotram Lyrics – శ్రీ ఆంజనేయ స్తోత్రం : ఆంజనేయ స్తోత్రం : 1 వ స్తోత్రం ఈ ఆంజనేయస్తోత్రం నిత్యం పఠించదగినది. నమో వాయుపుత్రాయ భీమరూపాయధీమతే నమస్తే రామదూతాయ కామరూపాయశ్రీమతే మోహశోక వినాశాయ సీతాశోక వినాశినే భగ్నాశోక…

Ganesha Kavacham Lyrics in Telugu. గణేశ కవచ స్తోత్రం.

Ganesha Kavacham Lyrics in Telugu:   గణేశ కవచ స్తోత్రం. ఏషోతి చపలో దైత్యాన్ బాల్యేపి నాశయత్యహో | అగ్రే కిం కర్మ కర్తేతి న జానే మునిసత్తమ || 1 || దైత్యా నానావిధా దుష్టాస్సాధు దేవద్రుమః ఖలాః…

error: Content is protected !!